blank

Ispis

Nastupna predavanja

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc. Hrvoje Brkić, prof., poslijedoktorand u Katedri za biofiziku i radiologiju Medicinskog  fakulteta Osijek, u povodu svoga izbora u  znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u znanstvenom području prirodne znanosti, znanstvenom polju fizika, znanstvenoj grani biofizika i medicinska fizika održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„GEOMETRIJSKA  OPTIKA: DIOPTRI  I  LEĆE“

Predavanje će se održati u četvrtak, 25. siječnja 2018. god. s početkom u 08.30 sati u seminarskoj predavaonici Klinike za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek (3. kat), J. Huttlera 4 - redovita nastava za studente sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine Medicinskog fakulteta Osijek u sklopu kolegija Medicinska fizika i biofizika.

Članovi stručnog povjerenstva:

 1. prof. dr. sc. Dario Faj, predsjednik
 2. doc. dr. sc. Mladen Kasabašić, član
 3. izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, član
 4. doc.dr. sc. Krešimir Šolić, zamjena članaO B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc. Teuta Opačak Bernardi, dip.ing., poslijedoktorandica Medicinskog fakulteta Osijek, u povodu svoga izbora u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, izborna polja: 1.05. biologija i 3.01. temeljne medicinske znanosti, u Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„VARIJABILNOST  HUMANOG  GENOMA“

Predavanje će se održati u četvrtak, 25. siječnja 2018. god. s početkom u 12.00 sati u seminarskoj predavaonici P-1 (prizemlje), Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4 – redovita nastava kolegija Molekularna biologija s laboratorijskim tehnologijama za studente II. godine sveučilišnog preddiplomskog studija  Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Medicinskog fakulteta Osijek.

Članovi stručnog povjerenstva:

 1. prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, predsjednik
 2. doc. dr. sc. Katarina Mišković Špoljarić, član
 3. doc. dr. sc. Stana Tokić, članO B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc. Tatjana  Goranović, dr. med., naslovna poslijedoktorandica u Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli, u povodu svoga izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani anesteziologija i reanimatologija održati javno nastupno predavanje pod naslovom:

„AKUTNA  POSLIJEOPERACIJSKA  BOL“

Predavanje će se održati u  petak, 26.  siječnja   2018. god. s početkom u 11.30 sati u seminarskoj predavaonici Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4 (suteren)  - nastava za studente sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine u okviru kolegija Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina.

Članovi stručnog povjerenstva:

 1. izv. prof. dr. sc. Slavica Kvolik - predsjednik
 2. doc. dr. sc. Ivan Radoš - član
 3. doc. dr. sc.  Višnja Nesek Adam,  član
Ispis

Natječaj

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje


NATJEČAJ
za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice
na određeno vrijeme od jedne godine  u punom radnom vremenu
na položajno radno mjesto II. vrste – voditelj odsjeka za kadrovske i opće poslove
 u Odsjeku za kadrovske i opće poslove Medicinskog fakulteta Osijek
 Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Pristupnici na natječaj su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • viša stručna sprema – upravni pravnik (bacc.admin.publ.)
 • poznavanje rada na računalu
 • 3 godine radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni  priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • ovjeren dokaz o stečenom stupnju obrazovanja
 • Elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja


Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu (prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 174/04, 92/25, 02/07, 107/07,65/09, 137/09, 164/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13 92/14.,  potvrda ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva).
Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Cara Hadrijana 10E, 31 000 Osijek  s naznakom “za natječaj - voditelj odsjeka za kadrovske i opće poslove“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Do donošenja odluke o izboru pristupnika natječaj  može biti poništen.
Za pristupnike prijavljene na javni natječaj - koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravovremenu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provest će se testiranje/razgovori.
O načinu provođenja testiranja /razgovora, izvorima za pripremanje pristupnika, vremenu provođenja testiranja/razgovora, pristupnici će biti obaviješteni objavama na službenoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.mefos.unios.hr).
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na službenoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.mefos.unios.hr).
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET  OSIJEK
Cara Hadrijana 10E,  31 000 OSIJEK

 

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 10.01.2018.

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
15. siječnja 2018. godine u 14:00h

Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Darija Šnajder, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj različite kombinacije majčine postnatalne prehrane na površinu i broj adipocita bijelog masnog tkiva muških potomaka štakora“
Mentor: prof.dr.sc. Radivoje Radić

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. prof.dr.sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
 2. izv.prof.dr.sc. Olga Cvijanović-Peloza, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica
 3. prof.dr.sc. Robert Selthofer, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član

Rezervni član: doc.dr.sc. Antonio Kokot, docent Medicinskog fakulteta Osijek

Ispis

Javne obrane doktorskih disertacija

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije 16. siječnja 2018. godine u 13:30h

Javna prezentacija održati će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Damir Rošić, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Evaluacija učinka ambulantne kardiovaskularne rehabilitacije na kvalitetu života srčanožilnih bolesnika i ostvarivanje ciljeva rehabilitacije“
Mentor: doc.dr.sc. Goran Krstačić, komentor: izv.prof.dr.sc. Robert Steiner

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. izv.prof.dr.sc. Diana Delić Brkljačić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, predsjednica
 2. prof.dr.sc. Jure Mirat, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
 3. izv.prof.dr.sc. Kristina Selthofer Relatić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Rezervni član: doc.dr.sc. Sandra Makarović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek


Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije 12. siječnja 2018. godine u 13:30h

Javna prezentacija održati će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Ivana Škrlec, dipl.ing.mol.biol.
Naslov doktorske disertacije: „Varijabilnost gena cirkadijalnog ritma u osoba s infarktom miokarda“
Mentor: prof.dr.sc. Borut Peterlin, komentorica: izv.prof.dr.sc. Jasenka Wagner

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 1. izv.prof.dr.sc. Petra Korać, izvanredna profesorica Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, predsjednica
 2. doc.dr.sc. Snježana Džijan, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
 3. izv.prof.dr.sc. Robert Steiner, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član

Rezervni član: doc.dr.sc. Aleksandar Kibel, docent Medicinskog fakulteta Osijek

Ispis

Javna obrana teme

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
10. siječnja 2017. godine u 12:00h

Javna prezentacija održat će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Melita Jukić, dr.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Psihički i tjelesni komorbiditet u hrvatskih branitelja zatočenika logora oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja 25 godina nakon zatočeništva“
Mentor:  prof.dr.sc. Pavo Filaković, komentor: izv.prof.dr.sc. Ivan Požgain

Povjerenstvo za obranu:

 1. doc.dr.sc. Ljiljana Radanović-Grgurić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
 2. prof.dr.sc. Vlado Jukić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član
 3. prof.dr.sc. Željka Vukšić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

webmail studomat  knjiznica alumni