blank

Ispis

Natječaj

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje
JAVNI NATJEČAJ


1.    za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – višeg laboranta u Katedri za fiziologiju i imunologiju na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za radnicu za vrijeme trajanja rodiljnog/roditeljskog dopusta) na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pristupnici na natječaj pod točkom 1.  pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete:
-    viša stručna sprema zdravstvenog smjera
-    2 godine radnog iskustva

2.    za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – laborant u Katedri za mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za radnicu za vrijeme trajanja rodiljnog/roditeljskog dopusta) na Medicinskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Pristupnici na natječaj pod točkom 2. pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete:
-    srednja stručna sprema zdravstvenog smjera
-    1 godina radnog iskustva


Uz prijavu na natječaj pristupnici  za radno mjesto pod točkom 1. i 2. obvezni  su priložiti:
-    životopis
-    presliku domovnice
-    presliku rodnog lista
-    ovjeren dokaz o stečenom stupnju obrazovanja
-    elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog
osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja    
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu (prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 174/04, 92/25, 02/07, 107/07,65/09, 137/09, 164/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13 92/14.,  potvrda ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva).
Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se isključivo putem pošte u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Cara Hadrijana 10E, 31 000 Osijek,  s naznakom “prijava na natječaj – za radno mjesto višeg laboranta“ ili “prijava na natječaj – za radno mjesto laboranta“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Do donošenja odluke o izboru pristupnika natječaj  može biti poništen.
Za pristupnike prijavljene na javni natječaj - koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravovremenu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provest će se testiranje/razgovori.
O načinu provođenja testiranja /razgovora, izvorima za pripremanje pristupnika, vremenu provođenja testiranja/razgovora, pristupnici će biti obaviješteni objavama na službenoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.mefos.unios.hr).
Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na službenoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.mefos.unios.hr).
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).
               

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET  OSIJEK
Cara Hadrijana 10E,  31 000 OSIJEK

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 18.05.2018.

Ispis

Natječaj za izbor

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK


Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor


1.    u  Katedri za  fiziologiju i imunologiju
1.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti, (znanstvena grana fiziologija čovjeka) na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena  

1.2.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti, (znanstvena grana fiziologija čovjeka) na određeno vrijeme s 20% radnog vremena  

2.    u  Katedri za  otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju
2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, (znanstvena grana otorinolaringologija) na neodređeno vrijeme s 10% radnog vremena  
2.2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko  radno mjesto asistenta   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju dentalna medicina, (znanstvena grana oralna kirurgija) na određeno vrijeme s 10% radnog vremena  

3.    u  Katedri za  mikrobiologiju, parazitologiju i kliničko-laboratorijsku dijagnostiku
3.1. jednog   zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora  u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti (znanstvena grana medicinska mikrobiologija) na neodređeno vrijeme s 50% radnog vremena

3.2. dva   zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda      u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti (znanstvena grana medicinska mikrobiologija) na određeno vrijeme s 10% radnog vremena

4.    u  Katedri za  internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine
4.1. jednog   zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta      u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti (znanstvena grana interna medicina) na određeno vrijeme s 10% radnog vremena

5.    u  Katedri za  neurologiju i neurokirurgiju
5.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, (znanstvena grana neurologija) na neodređeno vrijeme s 30% radnog vremena  

6.    u  Katedri za  ginekologiju i opstetriciju
6.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, (znanstvena grana ginekologija i opstetricija) na neodređeno vrijeme s 50% radnog vremena  

7.    u  Katedri za  javno zdravstvo
7.1. jednog   zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u  znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta    u Interdisciplinarnom znanstvenom području, izborna polja: 5.01. ekonomija i 3.03. javno zdravstvo i zdravstvena zaštita na neodređeno vrijeme u punom  radnom vremenu
7.2. jednog   suradnika u naslovno  suradničko zvanje asistenta  u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita (znanstvena grana javno zdravstvo)

8.    u  Katedri za  patološku anatomiju i sudsku medicinu
8.1. jednog   suradnika u naslovno  suradničko zvanje poslijedoktoranda  u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti (znanstvena grana patologija), u nastavnoj bazi KBC Osijek


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07-Odluka USRH, 174/04, 46/07,  63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15- Odluke USRH i 131/17), odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.),  Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja)
Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje  i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.  –  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje   i odgovarajuće radno mjesto

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta  obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta   i suradničko  radno mjesto asistenta

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda  i suradničko  radno mjesto poslijedoktoranda

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET  OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E,  31.000 OSIJEK

tekt natječaja (.pdf)

objavljeno: 18.05.2018.

Ispis

Javna obrana teme

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
24. svibnja 2018. godine u 13:00h

Javna prezentacija održat će se na Klinici za ginekologiju i opstetriciju, na 3. katu KBC Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Jelena Kovačević, dr. med.
Naslov doktorske disertacije: „Cestovne prometne nesreće i psihofizičko funkcioniranje unesrećenih nakon nesreće“
Mentorica: prof. dr. sc. Maja Miškulin, komentorica:izv. prof. dr. sc. Dunja Degmečić

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Senka Samardžić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Željka Vukšić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Gorka Vuletić, izvanredna profesorica Filozofskog fakulteta u Osijeku, članica
Ispis

Nastupno predavanje

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc. MARIO BRADVICA,  dr. med., naslovni poslijedoktorand u Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta Osijek, u povodu svoga izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje  docenta u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani oftalmologija održati javno nastupno predavanje pod naslovom:

„RETINOPATIJA NEDONOŠČADI“

Predavanje će se održati u srijedu, 23. svibnja 2018. god. s početkom u 9,00 sati u seminarskoj predavaonici Klinike za kirurgiju KBC Osijek, J. Huttlera 4 (III. kat)  - nastava za studente V. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine.

Članovi stručnog povjerenstva:

  1. Izv. prof. dr. sc. Josip Barać - predsjednik
  2. Doc. dr. sc. Dubravka Biuk - član
  3. Doc. dr. sc. Suzana Matić -  član
Ispis

Javna obrana teme

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
16. svibnja 2018. godine u 11:00h

Javna prezentacija održat će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Matej Šapina, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Dinamika analize Poincareovih dijagrama u procjeni boli novorođenčadi“
Mentor: doc. dr. sc. Silvija Pušeljić

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Ivan Radoš, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Ana Stupin, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo i Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. prof. dr. sc. Ivan Malčić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član

webmail studomat  knjiznica alumni