blank

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
23. ožujka 2018. godine u 13:00h


Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek,  Josipa Huttlera 4, Osijek
Pristupnica: Ljiljana Širić, prof. log.
Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj vrste alaringealne fonacije na akustičke parametre glasa i prozodijske elemente govora“
 
Mentor: prof.dr.sc. Drago Prgomet, komentorica: prof.dr.sc. Natalija Bolfan Stošić         

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

1. prof.dr.sc. Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2. prof.dr.sc. Melita Kovačević, redovita profesorica u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, članica
3. izv.prof.dr.sc. Andrijana Včeva, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
Rezervni članovi: doc.dr.sc. Željko Zubčić, docent Medicinskog fakulteta Osijek i doc.dr.sc. Hrvoje Mihalj, docent Medicinskog fakulteta Osijek

Ispis

Nastupna predavanja

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc.  DALIBOR  DIVKOVIĆ,  dr. med., naslovni poslijedoktorand u Katedri za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu,  u povodu svoga izbora u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje  docenta u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija održati javno nastupno predavanje pod naslovom:


„KONGENITALNE  ANOMALIJE PREDNJE  TRBUŠNE STJENKE“


Predavanje će se održati u  utorak, 27.  ožujka   2018. god. s početkom u 10.30 sati u   seminarskoj predavaonici Klinike za kirurgiju KBC Osijek, J. Huttlera 4 (III. kat)  - nastava za studente  V. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine.

Članovi stručnog povjerenstva:

 1. prof. dr. sc. Jozo Kristek - predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. Ivan Lovrić - član
 3. izv. prof. dr. sc.  Goran Kondža,  član
 4. doc. dr. sc. Grgur Dulić, zamjena člana


O B A V I J E S T


Izvješćujemo vas da će dr. sc.  ŽELIMIR  ORKIĆ,  dr. med., naslovni poslijedoktorand u Katedri za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu,  u povodu svoga izbora u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje  docenta u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija održati javno nastupno predavanje pod naslovom:


„KIRURŠKO  RJEŠAVANJE KONGENITALNIH  ANOMALIJA  ŠAKE U DJEČJOJ  DOBI“


Predavanje će se održati u  utorak, 27.  ožujka   2018. god. s početkom u 11.15 sati u seminarskoj predavaonici Klinike za kirurgiju KBC Osijek, J. Huttlera 4 (III. kat)  - nastava za studente  V. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine.

Članovi stručnog povjerenstva:

 1. prof. dr. sc. Jozo Kristek - predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. Ivan Lovrić - član
 3. izv. prof. dr. sc.  Goran Kondža,  član
 4. doc. dr. sc. Grgur Dulić, zamjena člana
Ispis

Nastupna predavanja

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc. ROMANA GJERGJA JURAŠKI,  dr. med., naslovna poslijedoktorandica u Katedri za pedijatriju, u povodu svoga izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje  docenta u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani pedijatrija održati javno nastupno predavanje pod naslovom:

„POREMEĆAJI SPAVANJA U DJECE“

Predavanje će se održati u utorak, 20. ožujka 2018. god. s početkom u 10.30 sati u seminarskoj predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4 (prizemlje)  - nastava za studente sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine u okviru kolegija Pedijatrija.

Članovi stručnog povjerenstva:

 1. izv. prof. dr. sc. Vesna Milas - predsjednik
 2. doc. dr. sc. Mirjana Turkalj - član
 3. doc. dr. sc.  Silvija Pušeljić,  član


O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc. ANAMARIJA  PETEK ERIĆ, dr. med., naslovna poslijedoktorandica u Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu, u povodu svoga izbora u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje  docenta u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani psihijatrija  održati javno nastupno predavanje pod naslovom:

„OSNOVE  PSIHODERMATOLOGIJE“

Predavanje će se održati u srijedu, 21.  ožujka 2018. god. s početkom u 9.30 sati u seminarskoj predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4 (prizemlje)  - nastava za studente sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine u okviru kolegija Dermatovenerologija.

Članovi stručnog povjerenstva:

 1. izv. prof. dr. sc. Ivan Požgain - predsjednik
 2. doc. dr. sc. Ljiljana Radanović Grgurić - član
 3. prof. dr. sc.  Željka Vukšić,  član
Ispis

Natječaj za izbor

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1.    u  Katedri za  kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
1.1. jednog nastavnika  u naslovno  znanstveno-nastavno  zvanje docenta  u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija

1.2. jednog suradnika  u naslovno  suradničko   zvanje poslijedoktoranda  u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani urologija

2. u  Katedri za  fiziologiju i imunologiju
2.1.jednog suradnika u naslovno suradničko  zvanje poslijedoktoranda u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani fiziologija čovjeka

2.2. jednog suradnika u naslovno suradničko  zvanje asistenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani fiziologija čovjeka

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07,  45/09, 63/11,  94/13,  139/13, OiRUSRH 101/14 i 60/15), odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja,  Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja)

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET  OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E,  31.000 OSIJEK

 


 

objavljuje ispravak dijela
N A T J E Č A J A

za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu objavljenog 12. veljače 2018. godine u Večernjem listu i 14. veljače 2018. godine u  „Narodnim Novinama“ br.15/2018.  i  na Internet stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Medicinskog fakulteta Osijek kako slijedi:
Točka 2.1. mijenja se i glasi:
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje docenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani klinička citologija.

U ostalom dijelu natječaj se ne mijenja i ostaje isti.
Prijave na natječaj primaju se u roku od roku od trideset (30) dana od dana objave ispravka  natječaja na adresu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK,   Cara Hadrijana 10 E,  31.000 OSIJEK

 

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 09.03.2018.

 

Ispis

Javne obrane tema

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije 13. ožujka 2018. godine u 11:00h

Javna prezentacija održati će se na 2. katu Klinike za kirurgiju KBC-a Osijek, nastavne baze Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Brankica Juranić, mag.med.techn.
Naslov teme doktorske disertacije: „Specifična uloga sestrinske integrativne skrbi u procjeni nesvrsishodnog tretmana kod bolesnika koji boluju od maligne bolesti“
Mentor: prof.dr.sc. Aleksandar Včev, komentorica: izv.prof.dr.sc. Suzana Vuletić

Povjerenstvo za obranu:

 1. dr.sc. Robert Lovrić, znanstveni suradnik Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, predsjednik
 2. doc.dr.sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, članica
 3. izv.prof.dr.sc. Majda Pajnkihar, izvanredna profesorica Fakulteta za zdravstvene vede u Mariboru, članica


Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije 13. ožujka 2018. godine u 12:00h

Javna prezentacija održati će se na 2. katu Klinike za kirurgiju KBC-a Osijek, nastavne baze Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Daniela Šago, dr.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Aleksitimija i anksiozna osjetljivost u paničnom poremećaju“
Mentor: doc.dr.sc. Igor Filipčić

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof.dr.sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik
 2. izv.prof.dr.sc. Silvija Ručević, izvanredna profesorica Filozofskog fakulteta u Osijeku, članica
 3. izv.prof.dr.sc. Ivan Požgain, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član


Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije 13. ožujka 2018. godine u 13:00h

Javna prezentacija održati će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Tomislav Pavlović, dr.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Promjene promjera žučnih vodova nakon laparaskopske kolecistektomije: Prospektivna studija magnetskorezonantnom kolangiopankreatografijom“
Mentor: prof.dr.sc. Zvonimir Sučić

Povjerenstvo za obranu:

 1. doc.dr.sc. Gordana Ivanac, docentica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, predsjednica
 2. dr.sc. Damir Štimac, znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Osijek, član
 3. dr.sc. Otmar Rubin, znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Osijek, član

webmail studomat  knjiznica alumni