blank

Ispis

Natječaj za upis pristupnika u poslijediplomski specijalistički studij Neurologija u akademskoj 2019/2020. godini

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS 20 PRISTUPNIKA U POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ NEUROLOGIJA  u akademskoj 2019/2020. godini

I.
Poslijediplomski specijalistički studij za stjecanje akademskog naziva sveučilišni magistar odnosno sveučilišna magistra Neurologije iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija traje jednu (1) godinu, odnosno, dva (2) semestra te je za zavšetak potrebno steći najmanje 60 ECTS bodova.

II.
PRAVO PRIJAVE ZA UPIS  imaju doktori medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz neurologije nakon prve godine specijalističkog usavršavanja ili specijalisti neurologije.
III.
POTREBNA DOKUMENTACIJA :
•    izvornik ili ovjerena  preslika diplome o završenom medicinskom fakultetu    
•    potvrda o položenom državnom ispitu
•    rješenje o specijalizaciji ili odobrenje za specijalizaciju
•    dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
•    potvrda o prosjeku ocjena diplomskog studija
•    domovnica
•    životopis (na europass obrascu dostupnom na web stranici Fakulteta)
•    odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija)  ili  osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija)
•    presliku uplatnice  u iznosu od 300,00 kn na IBAN HR0825000091102014297 (poziv na broj:  pristupnikov OIB -74)  te s naznakom: za troškove razredbenog postupka)

Na Natječaj se prijavljuje  na propisanim obrascima (obrazac za prijavu, obrazac za životopis) koji se nalaze na web stranici studija  www.mefos.hr kao privitak tekstu Natječaja.
Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Poslijediplomski specijalistički studij Neurologija ustrojava se i izvodi kao obvezni dio specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz neurologije.
Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija iz neurologije očekuje se svladavanje najnovijih teorijskih i praktičnih vještina iz neurologije.  
Detalji o studijskom programu nalaze se na stranici www.mefos.hr

IV.
MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE:  Medicinski fakultet Osijek i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Ukupna školarina poslijediplomskog specijalističkog studija iznosi 12.000,00 kuna. Školarina se plaća u cijelosti.
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE  11. prosinca 2019.

Prijave za upis podnose se na adresu:
 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek
Ured za poslijediplomske studije – prijava na natječaj
Josipa Huttlera 4
31 000  Osijek
Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem za prijavu i uputama ili  nisu potpune neće se razmatrati.
Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

CVobrazac (.doc)
Europske jezicne razine tablica za samoprocjenu (.doc)
Natjecaj za upis Neurologija 2019 2020 (.doc)
Obrazac za prijavu neurologija (.doc)

Ispis

Natječaj za upis pristupnika u poslijediplomski specijalistički studij Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina u akademskoj 2019/2020. godini

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS 20 PRISTUPNIKA U POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I INTENZIVNA MEDICINA  u akademskoj 2019/2020. godini

I.
Poslijediplomski specijalistički studij za stjecanje akademskog naziva sveučilišni magistar, odnosno sveučilišna magistra Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine traje jednu (1) godinu, odnosno, dva (2) semestra te je za završetak potrebno steći najmanje 60 ECTS bodova.

II.
PRAVO PRIJAVE ZA UPIS  imaju doktori medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine nakon prve godine specijalističkog usavršavanja ili specijalisti Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.
III.
POTREBNA DOKUMENTACIJA  :
•    izvornik ili ovjerena  preslika diplome o završenom medicinskom fakultetu    
•    potvrda o položenom državnom ispitu
•    rješenje o specijalizaciji ili odobrenje za specijalizaciju
•    dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
•    potvrda o prosjeku ocjena diplomskog studija
•    domovnica
•    životopis (na europass obrascu dostupnom na web stranici Fakulteta)
•    odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija)  ili  osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija)
•    presliku uplatnice  u iznosu od 300,00 kn na IBAN HR0825000091102014297 (poziv na broj: pristupnikov OIB - 63)  te s naznakom: za troškove razredbenog postupka)

Na Natječaj se prijavljuje  na propisanim obrascima (obrazac za prijavu, obrazac za životopis) koji se nalaze na web stranici studija  www.mefos.hr kao privitak tekstu Natječaja.
Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Poslijediplomski specijalistički studij  Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina ustrojava se i izvodi kao obvezni dio specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.
Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina očekuje se svladavanje najnovijih teorijskih i praktičnih spoznaja iz Anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.  
Detalji o studijskom programu nalaze se na stranici www.mefos.hr
IV.
Ukupna školarina poslijediplomskog specijalističkog studija iznosi 12.000,00 kuna. Školarina se plaća u cijelosti.
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE  11. prosinca 2019.

Prijave za upis podnose se na adresu:
 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek
Ured za  poslijediplomske studije – prijava na natječaj
Josipa Huttlera 4
31 000  Osijek
Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem za prijavu i uputama ili  nisu potpune neće se razmatrati.
Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

CVobrazac (.doc)
Europske jezicne razine tablica za samoprocjenu (.doc)
Natjecaj ANESTEZIOLOGIJA 2019 2020 (.doc)
Obrazac za prijavu anesteziologija (.doc)

 

Ispis

Nastupno predavanje

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. JASMINE  RAJC, dr. med., pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane patologija) u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:
“NON-HODGKIN  LIMFOMI”

Nastupno predavanje održat će se u utorak, 12. studenoga 2019. s početkom u 12.00 sati u Vježbaonici za histologiju i patologiju Medicinskog fakulteta   Osijek (I. kat), Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    izv. prof.dr.sc. Milanka Mrčela,  izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    doc. dr.sc. Ksenija Marjanović, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, članica

Ispis

Nastupno predavanje

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. BORISA  DUMENČIĆA, dr. med., pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane sudska medicina) u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:
“SUDSKOMEDICINSKE  ZNAČAJKE  STRIJELNIH RANA”

Nastupno predavanje održat će se u utorak, 12. studenoga 2019. s početkom u 11.00 sati u Vježbaonici za histologiju i patologiju Medicinskog fakulteta   Osijek (I. kat), Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    prof.dr.sc. Mladen Marcikić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    doc. dr.sc. Ksenija Marjanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    izv. prof.dr.sc. Milanka Mrčela,  izvanredna profesorica Medicinkog fakulteta Osijek, članica

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/09, UR.BROJ: 2158-61-05-19-01) od 7. listopada 2019. godine pristupnik poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Darjan Kardum
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Čimbenici smrtnosti i pobolijevanja novorođenčadi vrlo male rodne mase“

Mentor: prof. dr. sc. Boris Filipović-Grčić, komentorica:  doc. dr. sc. Andrijana Muller

Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Silvija Pušeljić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Zlatko Topolovec, izvanreni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3.    izv. prof. dr. sc. Nada Sindičić Dessardo, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članica

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika održat će se u četvrtak, 31. listopada 2019. godine s početkom u 13:00 sati u predavaonici p4, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

webmail studomat  knjiznica alumni