blank

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-02, URBROJ: 2158-61-05-20-09) od 28. siječnja 2020. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Lidija Bijelić
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Opterećenje okoliša istočne Hrvatske onečišćenjem metalima i metaloidima“
Mentor: prof. dr. sc. Dinko Puntarić, komentor: doc. dr. sc. Domagoj Vidosavljević

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    dr. sc. Karlo Kožul, viši znanstveni suradnik, Zavod za javno zdravstvo Osječko -baranjske županije, predsjednik
2.    prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
3.    prof. dr. sc. Branimir Hackenberger, redoviti profesor Odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku, član  

Za rezervne članove imenovani su: prof. dr. sc. Dario Faj, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Mario Ćurković, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se utorak 18. veljače 2020. s početkom u 14:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek.

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-02, URBROJ: 2158-61-05-20-10) od 28. siječnja 2020. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Stana Pačarić
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Kvaliteta života žena nakon mastektomije i nakon kvadrantektomije“


Mentor: prof. dr. sc. Jozo Kristek, komentor: prof. dr. sc. Jure Mirat

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Sanda Anton, naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
3.    doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, članica

Za rezervne članove imenovani su: prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u četvrtak 13. veljače 2020. s početkom u 13:30 sati u predavaonici p3, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek.

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-13, URBROJ: 2158-61-05-19-08) od 19. prosinca 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Gorazd Poje
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Biofilm u antrokoanalnih polipa“


Mentor: prof. dr. sc. Drago Prgomet
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Andrijana Včeva, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Domagoj Drenjančević, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    izv. prof. dr. sc. Mario Bilić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Ljiljana Perić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i doc. dr. sc. Hrvoje Mihalj, docent Medicinskog fakulteta Osijek  

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u petak 17. siječnja 2020. s početkom u 12:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana teme doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/12, UR.BROJ: 2158-61-05-19-11) od 27. studenoga 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Miroslav Venus
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Istraživanje prisutnosti i podrijetla metala i metaloida na području Parka prirode Papuk i njihovog mogućeg utjecaja na kvalitetu okoliša i zdravlje ljudi“


Mentor: prof. dr. sc. Dinko Puntarić
Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    dr. sc. Karlo Kožul, viši znanstveni suradnik, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, predsjednik  
2.    prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
3.    pro. dr. sc. Tomislav Klapec, redoviti profesor Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika Miroslava Venusa održat će se u utorak, 14. siječnja 2020. godine s početkom u 14:00 sati u predavaonici p4, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-12, URBROJ: 2158-61-05-19-21) od 27. studenoga 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Maja Tomić Paradžik,
javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Molekularna epidemiologija i distribucija β-laktamaza proširenog spektra u Escherichiae coli u uznapredovaloj fazi diseminacije među bolničkim i izvanbolničkim pacijentima“
Mentor: izv. prof. dr.sc. Domagoj Drenjančević, komentor: prof.dr.sc. Branka Bedenić


Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. doc. dr. sc. Dubravka Lišnjić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2. doc. dr. sc. Saška Marczi, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3. prof. dr. sc. Maja Abram, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica

Rezervni članovi: prof. dr. sc. Josip Milas, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek i izv. prof. dr. sc. Ljiljana Perić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u petak, 20. prosinca 2019. s početkom u 13:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

webmail studomat  knjiznica alumni