blank

Ispis

Nastupno predavanje

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR.SC. TOMISLAVA  IŠTVANIĆA, pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane kirurgija) u Katedri za kirurgiju, urologiju, ortopediju  i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:
“KIRURŠKE TEHNIKE U FORMIRANJU KARDIOVASKULARNIH ANASTOMOZA”


Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 28. ožujka 2019. s početkom u 16,30 sati u predavaonici Klinike za kirurgiju KBC Osijek (III. kat), Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    Izv. prof.dr.sc. Goran Kondža, izvanredni  profesor  Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    Izv. prof.dr.sc. Ivan Lovrić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    doc.dr.sc. Grgur Dulić, docent Medicinkog fakulteta Osijek, član

DEKAN
Prof.dr.sc. Jure Mirat

Ispis

Nastupno predavanje

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR.SC. STJEPANA  JURIĆA, pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane neurologija) u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:
“KOGNITIVNI  EVOCIRANI  POTENCIJALI”

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 27. ožujka 2019. s početkom u 15,00 sati na Medicinskom fakultetu Osijek, predavaonica P1(prizemlje), Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    Prof.dr.sc. Davor Jančuljak, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    Prof.dr.sc. Silva Butković Soldo, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    Prof.dr.sc. Željka Vukšić,  redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinkog fakulteta Osijek,član

DEKAN
Prof.dr.sc. Jure Mirat

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/01, URBROJ: 2158-61-05-19-09) od 25. veljače 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Matej Šapina
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Dinamika analize Poincaréovih dijagrama u procjeni boli novorođenčadi“

Mentorica: doc. prim. dr. sc. Silvija Pušeljić
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    doc. dr. sc. Ivan Radoš, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    prof. dr. sc. Ivan Malčić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član

Rezervni članovi:
1.    prof. dr. sc. Dario Faj, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek
2.    izv. prof. dr. sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u četvrtak, 28. ožujka 2019. s početkom u 13:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/01, UR.BROJ: 2158-61-05-19-05) od 30. siječnja 2019. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Mirjana Pukšec
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Usporedba slobodnog transplantata fascije temporalnog mišića i slobodnog transplantata fascije late u rekonstrukciji dure prednje lubanjske jame nakon tumorske resekcije“

Mentor: doc. dr. sc. Martin Jurlina
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Miroslav Vukić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, predsjednik
2.    doc. dr. sc. Dinko Leović, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    doc. dr. sc. Hrvoje Mihalj, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
Rezervni članovi:
1.    prof. dr. sc. Andrijana Včeva, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek
2.    izv. prof. dr. sc. Željko Vranješ, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u ponedjeljak, 25. ožujka 2019. s početkom u 10:00 sati u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

Ispis

Javna obrana doktorske disertacije

Napisao/la Bojan. Napisano u Natječaji

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/01, UR.BROJ: 2158-61-05-19-06) od 25. veljače 2019. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Marina Perković Kovačević
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Psihosocijalni čimbenici u liječenju osoba oboljelih od shizofrenije i postignuta kvaliteta života“

Mentor: prof. dr. sc. Ivan Požgain, komentor: prof. dr. sc. Pavo Filaković
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik
2.    prof. dr. sc. Vlado Jukić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član
3.    doc. dr. sc. Oliver Koić, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
Rezervni članovi:
1.    prof. dr. sc. Željka Vukšić, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek
2.    izv. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u petak, 22. ožujka 2019. s početkom u 12:00 sati u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

webmail studomat  knjiznica alumni