blank

Ispis

Osječki studentski kongres - OSCON 2020

Napisao/la Bojan. Napisano u vijesti

Internacionalni kongres translacijske medicine na Medicinskom fakultetu Osijek – OSCON održan je 13. i 14. veljače 2020. godine pod temom „Suvremena genetika i njezina budućnost u personaliziranoj medicini“.

PORTALI
Osijek031 http://www.osijek031.com/osijek.php?najava_id=80513

Sib.hr https://sib.rtl.hr/dogadjanja/3617233/medicinski-fakultet-u-osijeku-oscon/

NOVINE
Glas Slavonije http://glas-slavonije.hr/424364/3/Studenti-o-suvremenoj-genetici

TELEVIZIJE
Slavonska televizija https://www.youtube.com/watch?v=TvtcaYdjR3o&t=955s

1.Osječka televizija
Članak http://osjecka.com/kongres-studenata-medicine/
Prilog (10:13-13:03) https://www.youtube.com/watch?v=Yei6ftl6apM&t=787s

1.HRT
Prilog https://radio.hrt.hr/radio-osijek/clanak/oscon-2020-o-suvremenoj-genetici/220814/
Županijska panorama(3:13-5:00) https://www.facebook.com/1534041390146383

Ispis

Dai mladih istraživača

Napisao/la Bojan. Napisano u vijesti

3. Dan mladih istraživača Sveučilišta u Osijeku održat će se 25.5.2020. na Medicinskom fakultetu Osijek u kojem sudjeluju Medicinski fakultet Osijek, Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Odjel za biologiju, Odjel za fiziku Odjel za kemiju i Prehrambeno tehnološki fakultet.
Rok prijave sažetaka je 15.3.2020, za sve obavijesti možete se obratiti u Ured za znanost.

Ispis

Natječaj za izbor

Napisao/la Bojan. Napisano u vijesti

KLASA:112-01/20-01/08
URBROJ: 2158-61-05-20-01

    
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor


1. u  Katedri za biofiziku i radiologiju
1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju  i suradničkom  radnom mjestu poslijedoktoranda  iz znanstvenog područja  Prirodne znanosti, znanstvenog  polja fizika, znanstvene grane biofizika i medicinska fizika  na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 20% radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek.

1.2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju  i suradničkom  radnom mjestu poslijedoktoranda  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane radiologija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek.

1.3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane radiologija  na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek.

2. u  Katedri za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli
2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju  i suradničkom  radnom mjestu asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke  medicinske znanosti, znanstvene grane anesteziologija i reanimatologija  na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek.

3. u  Katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju
3.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju  i suradničkom  radnom mjestu asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija (maksilofacijalna kirurgija) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek.

Kandidati Natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta i poslijedoktoranda dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine” br. 93/14.,  127/17. i 98/19) te posebne uvjete propisane člankom  43. i 97.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 128. Statuta Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst i   člancima 41. i 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Svi navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja).

Kandidati za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto  asistenta prijavljuju se na Obrascu br. 4.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta.
Kandidati za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda prijavljuju se na Obrascu br. 5.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda.

Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se kandidat prijavljuje.

Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka na propisanom obrascu i zajedno s propisanom dokumentacijom, i u elektroničkom obliku (na CD-u u word  i pdf. formatu).

Svi kandidati Natječaja pod točkama 1., 2. i 3. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti razgovoru/intervju pred Povjerenstvom, a o mjestu i vremenu održavanja, bit će obaviješteni putem mrežne stranice (www.mefos.hr) Medicinskog fakulteta Osijek najkasnije pet (5) dana prije održavanja razgovora. Sve informacije o tijeku postupka izbora bit će objavljene na mrežnoj stranici (www.mefos.hr) Medicinskog fakulteta Osijek (www.mefos.hr). Za kandidate koji ne pristupe razgovoru/intervju po pozivu, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.

Za kandidate Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Kandidati Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Medicinski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku  od  trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET OSIJEK
Josipa Huttlera 4,  31 000 OSIJEK

tekst natječaja (.pdf)

privola (.pdf)

objavljeno: 12.02.2020.

Ispis

Poništenje natječaja

Napisao/la Bojan. Napisano u vijesti

KLASA: 112-01/20-01/07
URBROJ: 2158-61-05-20-01

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI  FAKULTET OSIJEK

Poništava
NATJEČAJ

Poništava se Natječaj:

- objavljen dana 22. siječnja 2020. godine  u „Narodnim novinama“ broj 9/2020., regionalnom izdanju „Večernjeg lista“, internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinskog fakulteta Osijek i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek (KLASA:112-01/20-01/02, URBROJ: 2158-61-05-20-01)

i

Poništava se Ispravak Natječaja:

- objavljenog 29. siječnja 2020. godine u „Narodnim novinama“ broj 11/2020., regionalnom izdanju „Večernjeg lista“, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinskog fakulteta Osijek i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek (KLASA:112-01/20-01/04, URBROJ:2158-61-05-20-01 ).

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
Josipa Huttlera 4,  31.000 OSIJEK

tekst pon. natječaja (.pdf)

objavljeno: 12.02.2020.

Ispis

Osječki studentski kongres - OSCON 2020

Napisao/la Bojan. Napisano u vijesti

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, kada se u našem gradu okupilo 170 studenata i mladih liječnika iz raznih europskih zemalja, želimo najaviti kako će se i u 2020. godini održati internacionalni kongres translacijske medicine na Medicinskom fakultetu Osijek – OSCON. Kongres organiziraju studenti, za studente, jer i sami znaju što im je potrebno za uspješan nastavak profesionalnog života i širenje vidika.
OSCON 2020 će se održati 13. i 14. veljače 2020. godine pod temom „Suvremena genetika i njezina budućnost u personaliziranoj medicini“.
Medicinski fakultet Osijek i ove će godine otvoriti vrata studentima i mladim liječnicima kako bi prezentirali svoje znanstveno – istraživačke radove. Također i ove godine se sudionicima pruža prilika za sudjelovanje u brojnim radionicama kao i prisustvovanje predavanjima poznatih stručnjaka iz Hrvatske. Potaknuti prošlogodišnjim odazivom te ispunjenim ciljevima, nadamo se da će ovogodišnji OSCON stvoriti još bolja poznanstva, utvrditi temelje za buduće suradnje, a studentima, budućim mladim liječnicima, proširiti znanja iz područja genetike, predvodnice budućnosti moderne medicine.
Više informacija možete pronaći na službenoj web stranici kongresa: www.oscon-mefos.com

webmail studomat  knjiznica alumni