blank

Ispis

Doc.dr.sc. Anita Matić dobitnica znanstvene nagrade “Borislav Nakić”

Napisao/la Bojan. Napisano u vijesti

U sklopu Dana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske održanog  11.12.2019. godine doc. dr. sc. Aniti Matić uručena je znanstvena nagrada “Borislav Nakić” za najbolji znanstveni rad iz područja medicine objavljen u 2018.  godini. Nagrada je namijenjena mladim znanstvenicima do 35 godina.
Nagrađeni rad pod naslovom “High salt intake shifts the mechanisms of flow-induced dilation in the middle cerebral arteries of Sprague-Dawley rats“ objavljen je u časopisu  American journal of physiology heart and circulatory physiology. Prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) časopis je rangiran u Q1 kvartili uz čimbenik odjeka za 2017. (impact factor IF) IF = 3,569.

amatic1
Cilj studije bio je razjasniti mehanizme protokom posredovane središnje moždane arterije, izražaj gena uključenih u dilatacijske putove te ulogu oksidativnog stresa u promijenjenim mehanizmima kod Sprague-Dawley štakora na visokoslanoj dijeti.
Prikazani rezultati dokazuju kako konzumacija visokih koncentracija soli (NaCl-a) u razdoblju od tjedan dana narušava o endotelu ovisnu protokom posredovanu dilataciju u otporničkim moždanim krvnim žilama. Promatranjem mehanizama protokom posredovane dilatacije utvrđena je ovisnost dilatacije središnje moždane arterije kod niskoslane skupine o razini dušikovog oksida, metabolitima ciklooksigenaza i metabolitima epoksieikozatrienoične kiseline (EETs-a) podjednako, dok je razina dilatacije u skupini visokoslane dijete isključivo ovisna o razini dostupnog dušikovog oksida. TEMPOL in vivo poboljšava razinu dilatacije što dokazuje ključnu ulogu oksidativnog stresa u narušavanju razine protokom posredovane dilatacije središnje moždane arterije pod utjecajem visokog unosa soli. Visokoslana dijeta značajno smanjuje genski izražaj ciklooksigenaza te povećava proteinski izražaj HIF-1α i VEGF gena. Utvrđena je značajno smanjena biodostupnost dušikovog oksida i povećana razina superoksida na endotelu središnje moždane arterije u visokoslanoj skupini.
Ovi podaci po prvi put pokazuju kako su mehanizmi protokom posredovane dilatacije različiti u uvjetima unosa niske i visoke koncentracije soli, dokazuju komplementarnost mehanizama kod središnje moždane arterije zdravog endotela te ulogu oksidativnog stresa i transkripcijskog faktora HIF-1α u navedenim mehanizmima.
Rad predstavlja originalan doprinos znanosti te su rezultati koji  povezuju funkcionalne studije s biokemijskim i podacima molekularnog genskog i proteinskog izražaja posebno vrijedni za razumijevanje tih procesa.

Navedeno znanstveno istraživanje je provedeno u sklopu doktorske disertacije doc. dr. sc. Anite Matić, pod mentorstvom prof. dr. sc. Ines Drenjančević.

amatic2

Ispis

Natječaj za izbor

Napisao/la Bojan. Napisano u vijesti

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1. u  Katedri za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke  medicinske znanosti, znanstvene grane ortopedija   na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek.

1.2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju  i suradničkom  radnom mjestu asistenta  iz znanstvenog područja  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog  polja kliničke  medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija  na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek.

Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (”Narodne novine” br. 93/14. i 127/17.),  ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07.,  63/11.,  94/13.,  139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statutom Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.),  Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja).

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i odgovarajuće radno mjesto izvanrednog profesora obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.  –  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta.

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta potrebno je popuniti i priložiti tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u doc. i pdf. formatu.
Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Na natječaj, se pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ br. 116/2003.)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Medicinski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET OSIJEK
Josipa Huttlera 4,  31 000 OSIJEK

tekst natječaja (.pdf)

privola (.pdf)

objavljeno: 27.12.2019.

Ispis

OSCON: 5 dana do isteka prijava

Napisao/la Bojan. Napisano u vijesti

Drage kolegice i kolege,
Drugu godinu za redom Medicinski fakultet Osijek otvara svoja vrata kao mjesto održavanja međunarodnog studentskog kongresa translacijske medicine studenata i mladih liječnika - OSCON 2020. Ovogodišnja tema je "Suvremena genetika i njezina budućnost u personaliziranoj medicini", a sam kongres održat će se 13. i 14. veljače 2020. godine. Sažetke radova možete prijaviti do 25.12.2019., a sve detaljno opisane upute kako se prijaviti i postati dio OSCON-a možete pronaći na službenoj stranici http://oscon-mefos.com/upute/ "

OSCON 2020 poster 600

webmail studomat  knjiznica alumni