blank

Ispis

Upute za zaštitu od COVID-19

Napisao/la Bojan. Napisano u vijesti

21.10.2020. Uputa za posjetitelje/studente (.pdf)

13.10.2020. Uputa za radnike kod postupanja i provedbi mjera sigurnosti i zaštite listopad 2020. (.pdf)

22.9.2020. Upute za radnike Medicinskog fakulteta Osijek (.pdf)

31.8.2020. Preporuke HZJZ (.pdf)

30.7.2020. Dopis Nacionalnog vijeća za znanost, obrazovanje i tehnološki razvoj (.pdf)

26.6.2020. Kako ostati odgovoran na radnom mjestu? - upute HZJZ

29.5.2020. Odluka o stavljanju van snage Odluke o organizaciji rada stručno-administrativnog, pomoćnog i tehničkog osoblja Medicinskog fakulteta Osijek za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 (.pdf)

20.5.2020. Dodatne preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja visokim učilištima o nastavku izvođenja nastave na daljinu za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 (.pdf)

13.5.2020. Odluka o organizaciji rada stručno-administratovnog, pomoćnog i tehničkog osoblja Medicinskog fakulteta Osijek za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 (.pdf)

11.5.2020. Upute za odrzavanje vježbi ispita i diplomskih i završnih radova Medicinskog fakulteta Osijek

11.5.2020. Upute za radnike Medicinskog fakulteta Osijek za vrijeme covid19

11.5.2020. Preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na sveučilištima s obzirom na epidemiju covid-19

8.5.2020. Odluka Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o izmjeni i dopuni odluke o nastavnom kalendaru za akademsku godinu 2019./2020. (.pdf)

7.5.2020. Preporuke Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za održavanje vježbi i polaganje kolokvija i ispita (.pdf)

7.4.2020. Preporuke Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za izvođenje nastave na doktorskim i specijalističkim studijima, obrane tema i obrane doktorskih disertacija i specijalističkih radova (.pdf)

3.4.2020. Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu

1.4.2020. Preporuke za način polaganja kolokvija i ispita Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (.pdf)

20.3.2020. Odluka Dekana Medicinskog fakulteta Osijek o organizaciji rada  za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 (.pdf)

Izjava o uvjetima za rad od kuće (.docx)

19.3.2020. Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja (.pdf)

13.3.2020. Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja (.pdf)

13.3.2020. Upute Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (.pdf)

12.3.2020. Odluka Dekana Medicinskog fakulteta Osijek (.pdf)

Ispis

STEM stipendije

Napisao/la Bojan. Napisano u vijesti

Poštovani,

obavještavamo Vas da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja svim redovitim studentima studijskih programa u STEM područjima znanosti u ponedjeljak 2. studenog 2020. godine uputiti obavijest s uputama za provjeru podataka. Obavijest se šalje na njihove adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr u svrhu provedbe dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2020./2021.

Provjera podataka trajat će od ponedjeljka, 2. studenog 2020. godine od 8:00 sati, do subote, 7. studenog 2020. godine do 8:00 sati.

Studenti ispravnost svojih podataka o broju ECTS-a i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature, provjeravaju na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/. U navedenu aplikaciju studenti se prijavljuju vlastitim AAI@EduHr elektroničkim identitetom.

Primijete li studenti da njihovi podaci o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena u aplikaciji nisu ispravni, uputa je da se u svrhu ispravka podataka žurno obrate visokom učilištu. U skladu s navedenim apeliramo da se na svim visokim učilištima studentima omogući pravovremeni ispravak podataka, odnosno rad studentskih službi. Ako podaci ne budu ispravljeni do propisanoga roka, smatrat će se ispravnima te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

Ako studenti primijete da u aplikaciji nisu ispravno navedeni podaci o rezultatima državne mature, studenti se mogu obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

U slučaju da student na svoju adresu elektroničke pošte unutar sustava AAI@EduHr iz nekog razloga ne zaprimi predmetnu obavijest, napominjemo da ona nije preduvjet za konkuriranje za državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju e-maila, mogu od ponedjeljka, 2. studenog 2020. godine od 8:00 sati, svoje podatke provjeriti na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.

Molimo Vas da svojim informacijskim kanalima o tome obavijestite studente na Vašem visokom učilištu da bi na vrijeme, ako i nisu zaprimili e-mail, provjerili ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature.

Dodatno, molimo Vas da najavu slanja e-poruka za provjeru podataka objavite i na mrežnoj stranici visokog učilišta, a dodatno ih možete uputiti da redovito prate mrežnu stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja, mrežnu stranicu projekta http://stem.mzo.hr/ te službenu Facebook stranicu Državne STEM stipendije.

Za sve ostale informacije možete se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Ispis

Natječaj

Napisao/la Bojan. Napisano u vijesti

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

raspisuje
NATJEČAJ
za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručnog suradnika za računovodstvene poslove u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove u Odsjeku u središnjoj službi/Tajništvu Medicinskog fakulteta Osijek sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje zbog komplikacija u trudnoći i za vrijeme korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta)

Svi kandidati  Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine br. 93/14., 127/17. i 98/19.)

Kandidati su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:
-    završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije ili sveučilišni dodiplomski studij ekonomije (mag.oec./dipl. oec.)
-    poznavanje rada na računalu
-    jedna (1) godina radnog iskustva u struci
Na mrežnoj stranici  Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.hr naveden je opis poslova radnog mjesta I. vrste stručnog suradnika za računovodstvene poslove.

Uz prijavu na natječaj svi kandidati obvezni su priložiti:
- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku diplome
- presliku identifikacijske isprave
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana
   objave ovog natječaja
- priložen odgovarajući dokaz o radu u struci
- popunjen i potpisan obrazac Privole objavljen na  mrežnoj stranici  Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.hr
Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu na javni natječaj.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka.
Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Medicinskog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.mefos.hr. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od osam (8) dana na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek s naznakom:

„prijava na natječaj za stručnog suradnika“

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora kandidata putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.hr.

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati natječaja obvezni su priložiti potpisanu Privolu, ukoliko ne prilože potpisanu Privolu smatrat će se da imaju nepotpunu prijavu na Natječaj.

KLASA:112-01/20-01/16
URBROJ: 2158-61-01-20-03
Osijek, 20. listopada 2020. godine

tekst natječaja (.pdf)
opis radnog mjesta (.pdf)
privola (.docx)

objavljeno: 23.10.2020.

webmail studomat  knjiznica alumni