blank

Dekani

DEKANI   MEDICINSKOG   FAKULTETA   OSIJEK

1. prof. dr. sc.  ANTUN   TUCAK           1998. - 2003.

2. prof. dr. sc.  KREŠIMIR   GLAVINA    2003. - 2005.

3. prof. dr. sc.  PAVO   FILAKOVIĆ        2005. - 2009.

4. prof. dr. sc.  ALEKSANDAR   VČEV     2009. - 2017.

5. prof. dr. sc.  JURE MIRAT                 2017. -

 

 

 

antun tucak3Prof. dr. sc. Antun Tucak rođen je 10. srpnja 1934. godine u Sovićima u Bosni i Hercegovini. Gimnaziju je završio u Osijeku, a diplomirao je 1963. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj doktora znanosti stekao je 1979. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U zvanje docenta izabran je 1984. godine, 1989. godine u zvanje izvanrednog profesora, u zvanje redovitog profesora izabran je 1999. godine, a u trajno zvanje redovitog profesora 2004. godine. Za voditelja urologije izabran je 1990. godine, a 1992. osniva Kliniku za urologiju Kliničke bolnice Osijek i prvi je predstojnik Klinike te osnivač i voditelj Referalnog centra Ministarstva zdravstva iz područja urolitijaze od 1996. do 2004. godine. Voditelj je Znanstvene jedinice za kliničko medicinsko istraživanje Kliničke bolnice Osijek od 1980. do 2004. godine. Pomoćnik dekana Medicinskog fakulteta u Zagrebu za područni studij Medicine Osijek od 1996. do 1998. godine. Obnašao je dužnost prvog dekana Medicinskog fakulteta u Osijeku od 1998. do 2003. godine. Objavio je ukupno 153 rada od toga 112 znanstvenih i 78 sažetaka na međunarodnim i domaćim kongresima. Bio je voditelj 16 diplomskih radova, 7 magistarskih radova i 2 doktorska rada. Dobitnik je niza nagrada i priznanja: Republičke zajednice za znanstveni rad Hrvatske 1986., Plaketa i diploma za doprinos znanstvenom radu Hrvatske akademije medicinskih znanosti 1987., Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje medicinskih znanosti 2000. godine. Odlikovan je spomenicom Domovinskog rata 1990. - 1992. - 1996. godine, Odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinski (1997.). Nagrađen je Pečatom Grada Osijeka za unaprjeđenje medicinskih znanosti 1998. te Odlikovanjem Reda Hrvatskog trolista 1999. godine. U mirovinu odlazi 1. listopada 2004. godine. Izniman doprinos prof. dr. sc. Antuna Tucaka je u znanstvenoj, nastavnoj, stručnoj, zdravstvenoj djelatnosti i doprinosu razvoju medicinskih znanosti i zdravstvenoj skrbi u zemlji i inozemstvu. Počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus prof. dr. sc. Antunu Tucaku, redovitom profesoru u mirovini Medicinskog fakulteta u Osijeku Senat je dodijelio 14. veljače 2005. godine zbog iznimnog znanstveno-nastavnog rada u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, kojim je ostvario izniman doprinos u razvoju znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva u Republici Hrvatskoj, te unaprijedio znanstveno-nastavnu djelatnost na Medicinskom fakultetu u Osijeku i znanstveno-nastavnu djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 


 

glavina

Izv.prof.dr.sc. KREŠIMIR GLAVINA,  dr.med,  prim., mr.sc., specijalist-radiolog, rođen je 01.01. 1940. godine u Subotici, gdje je završio osnovno i gimnazijsko školovanje te položio Ispit zrelosti (Veliku maturu) 1958. godine. Upisao je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 13.04.1964. godine. Obavezni liječnički staž obavio je u Općoj bolnici u Subotici tijekom 1964/65. godine. Stručni ispit položio je 1969. godine. Specijalizaciju iz radiologije obavio je na Zavodu za radiologiju KB „Dr. Mladen Stojanović“ u Zagrebu od 1969. do 1972. godine. Specijalistički ispit iz radiologije položio je 12.4.1972. godine. Kao specijalist-radiolog radio je u Općoj bolnici u Subotici (1972 - 1973) te u Službi za radiologiju Opće bolnice Našice (1973 – 1978), gdje je bio i rukovoditelj Službe za radiologiju te ravnatelj Opće bolnice Našice (1974 – 1978). Kao specijalist-radiolog radi na Odjelu za radiodijagnostiku Opće bolnice Osijek (1978 – 1987) te kao rukovoditelj istog Odjela (1987 – 1991). Obavlja dužnost ravnatelja Opće bolnice Osijek (1991 – 1992) te dužnost ravnatelja Kliničke bolnice Osijek (1992 – 2000). Naziv „primarius“ priznat mu je od Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu SR Hrvatske (1990). Stručno se usavršavao u Parizu (1986, 1988), Erlangenu (1987) i Dresdenu (1989). Završio je Poslijediplomski studij iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (1980 – 1981). Obranom magistarskog rada postigao je naziv „magistar medicinskih znanosti“ na Medicinskom fakultetu  u Zagrebu (1986). Obranom doktorskog rada postigao je  akademski naziv „doktor medicinskih znanosti“ na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (1998). Izabran je za znanstvenog asistenta u Katedri za radiologiju i opću kliničku onkologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu za Studij medicine u Osijeku (1992). U znanstveno-nastavno zvanje docenta u kumulativnom radnom odnosu izabran ja na Medicinskom fakultetu u Osijeku u Katedri za radiologiju za predmet Radiologija (27.12.1998.). U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu izabran je na Medicinskom fakultetu u Osijeku, u Katedri za radiologiju za predmet Radiologija (28.01.2002). Dužnost dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku vrši od ak.god. 2003/04.

 


 

 

 

 filakovicProf. dr. sc. Pavo Filaković rođen je 21. veljače 1949. Radi u Osijeku na Medicinskom fakultetu Osijek. Studij medicine završio 1973. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirao je psihijatriju u KBC Osijek i KBC „Rebro“ u Zagrebu od 1978. do 1982. godine. Poslijediplomski studij iz socijalne psihijatrije završio je 1983. godine. Bio je uposlen u KBC Osijek od 1978. do 2013. godine kao specijalist psihijatar i predstojnik klinike za psihijatriju od 2003. do 2013. Stalni je sudski vještak za psihijatriju od 1992. godine. Bio je dekan Medicinskog fakulteta Osijek od 2005. do 2009. godine, a od 2009. godine je zaposlen kao prodekan za odnose s nastavnim bazama i predsjednik katedre za psihijatriju i psihološku medicinu.
Znanstveno-nastavna karijera: Magistrirao je 1987. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom "Utjecaj psihofarmaka na krvni tlak". Doktorirao je 1995. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom "Hipotalamično-hipofizno-tireoidna os i depresije". Napisao je 90 stručnih i znanstvenih radova iz područja psihijatrije: 21 indeksiran u CC, 9 indeksirano u SCI-E, 30 indeksirano u drugim međunarodnim indeksima. Napisao je 15 poglavlja u stručnim i znanstvenim knjigama. Urednik udžbenika „Psihijatrija“ (Med. fak. Osijek, 2014.). Sudjelovao je u više znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata i bio je  voditelj projekta: „Mehanizam nastanka metaboličkog sindroma induciran antipsihoticima” pod pokroviteljstvom MZOŠ od 2007. do 2012. godine.  Sudjelovao je kao glavni istraživač i istraživač, u većem broju (oko 15) stručnih farmakoloških istraživanja lijekova.
Nastavnik je na Medicinskom fakultetu u Osijeku: asistent od 1989. do 2000. godine, docent od 2000. do 2004. godine, izvanredni profesor od 2004. do 2008. godine, redoviti  profesor od 2008. do 2013. godine i redoviti profesor u trajnom zvanju od 2013. godine. Predsjednik je Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu od 2002. godine.  
Funkcije i članstva: Bio je član uredničkog odbora časopisa „Medicinski Vjesnik“ Znanstvene jedinice KBC Osijek, član suda časti podružnice HLZ u Osijeku, član upravnog odbora Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju, član povjerenstva za liječničku etiku i deontologiju HLZ-a. Član je povjerenstva za psihijatriju Ministarstva zdravlja RH.
Član je: Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog psihijatrijskog društva, suradni član Hrvatske akademije medicinskih znanosti (od 1997.), Hrvatske liječničke komore i  Hrvatskog društva za forenzičku psihijatriju.
Ostale aktivnosti: Recenzirao je više stručnih i znanstvenih knjiga te tekstove za časopise: Liječnički Vjesnik, Collegium Antropologicum i Psychiatria Danubina. Također je recenzirao studijske programe za Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa te prijedloge za osnutak referentnih centara za Ministarstvo zdravlja.
Nagrade i priznanja: Spomenica Domovinskog rata 1994., Povelja Hrvatskog liječničkog zbora 2005., i nagrada Hrvatskog liječničkog zbora „Ladislav Rakovac“ 2009. godine.

 

 


 dekan a vcev 377Prof. prim. dr. sc. Aleksandar  Včev, dr. med. rodio se 27. prosinca 1960. godine u Orahovici, gdje je  završio i srednju školu.  1985. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dislocirani Studij medicine u Osijeku). Tijekom 1985. i 1986. godine obavio je pripravnički staž u MC Osijek i  MC Zadar.
1987. godine završio je  poslijediplomski studij iz Kliničke patofiziologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a 1989. godine obranio magistarski rad pod naslovom: Utjecaj ekstrahepatalne kolestaze na vrijednosti serumskih proteina.
1990. godine izabran je u  znanstvenog asistenta na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1986. do 1989. godine zaposlen je na Katedri za patofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za potrebe studija medicine u Osijeku.
Od 1989. godine zaposlen je na Klinici za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Osijek. Tijekom Domovinskog rata, u okviru radne obveze, radio je na istom radnom mjestu.
Specijalistički ispit iz interne medicine položio je 1993. godine.
1994. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci  obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: Biokemijske i patomorfološke promjene u jetri i bubrezima pri opstrukcijskom ikterusu u štakora.
1995. godine završio je poslijediplomski studij iz Gastroenterologije i hepatologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u  Zagrebu.
1996. godine izabran je za višeg asistenta u Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za potrebe Studija medicine u Osijeku.
1997. godine zajedno s Markom Lukićem dipl. inž., objavili su knjigu Prehrana i ulkusna bolest u izdanju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku. Drugo izdanje 2005. a treće izdanje 2009. godine.  
1998. godine izabran je za zamjenika pročelnika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku.
1999. godine izabran je u  znanstveno-nastavno zvanje  docenta u Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku.
2001. godine jedan od osnivača Nacionalnog odbora za borbu protiv virusnog hepatitisa.
Od 2001. do 2004. bio predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek.
Od 2001. do 2003. godine te u 2005. godini bio ravnatelj Kliničke bolnice Osijek.
2002. godine izdao sveučilišni udžbenik ”Bolesti debelog crijeva”.
Od 2002. do 2017. bio je predstojnik Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Osijek.
2003. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Tijekom 2003. bio v.d. pročelnik Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Osijeku.
2004. godine izabran za predsjednika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.
2004. godine priznat mu status supspecijaliste iz gastroenterologije i priznat naslov primarijus od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske.
2005. godine izabran za prodekana za nastavu i odnose sa studentima Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.
2006. godine zajedno s Markom Lukićem dipl. inž., objavili su knjigu Prehrana i upalne bolesti crijeva u izdanju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku.  
2006. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.
Od 2008. do 2010. godine bio je član Upravnog vijeća KB-a i KBC-a Osijek.
2009. godine izabran za dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.
2009. izabran i za znanstvenog savjetnika u znanstvenom području Biomedicine, polju Temeljnih medicinskih znanosti
2011. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Od 2011. godine član je Nacionalnog povjerenstva za specijalističko usavršavanje doktora medicine.
Od 2012. godine je predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Osijek.
Od 2014. do 2016. godine bio je predsjednik Upravnog vijeća Instituta za antropologiju u Zagrebu.
2014. godine zajedno s doc.dr.sc. Draženom Pulanićem, objavio je knjigu Anemija u izdanju Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku.  
2015. godine, objavio je 1. Hrvatsko izdanje knjige Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje - OSKI u kojem je urednik zajedno s Neelom Burtonom u izdanju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta u Oxfordu.  
Tijekom 1988. godine bio je na edukaciji iz digestivne endoskopije u KBC Ljubljana, a tijekom 1993. godine na edukaciji iz abdominalnog ultrazvuka u KBC Rijeka. Na edukaciji iz endoskopskog ultrazvuka bio 2004. godine u Amsterdamu, a iz digestivne endoskopije 2005. godine u Bruxellesu.

Kao istraživač sudjelovao i sudjeluje u 6 znanstvenih projekata, a kao konzultant u 1 znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Bio je i voditelj međunarodnog (Hrvatska – Mađarska) IPA projekta ”Health management”.
Objavio je ukupno 269 radova, a od toga 66 radova u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu. Citiran je 1014 puta.
Od 2009. do 2013. godine  bio je član Matičnog povjerenstva za Biomedicinu i zdravstvo RH.  Od 2012. godine  izabran je za zamjenika predsjednika stručnog povjerenstva  za podjelu državnih nagrada za znanost, za znanstveno područje biomedicinskih znanosti.
Pod njegovim  mentorstvom troje kolega napravilo je i obranilo magistarske radove na Medicinskom fakultetu  Sveučilišta u Rijeci i Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 8 kolega napravili su i obranili doktorske disertacije, jedan na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 7 na Medicinskom fakultetu Osijek. Mentor je dvojici kolega kojima je odobrena tema doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu u Osijeku.
Bio je i mentor na 50 završnih radova na studiju sestrinstva i na 2 diplomska rada na studiju medicine.
Recenzent je 7 sveučilišnih udžbenika i 4 sveučilišna poslijediplomska i diplomska studija.

2007. godine dobio Priznanje Gradske lige protiv raka Osijek
2009. godine dobio Povelju Hrvatskog liječničkog zbora
2010. godine dobio Povelju Crvenog križa grada Osijeka
2011. godine dobio Plaketu grada Pregrade
2015. godine dobio Plaketu i veliku medalju Sveučilišta u Zadru
2016. godine dobio godišnju nagradu za područje visokog obrazovanja Brodsko-posavske županije
2016. godine dobio Grb grada Osijeka za doprinos u području medicinske znanosti
2017. godine dobio Zlatnu plaketu grada Orahovice

Od 2014. godine redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, a od 2017. godine redoviti je član Europske akademije znanosti i umjetnosti.
Član je i Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog internističkog društva, Hrvatskog društva za integrativnu medicinu, Hrvatskog gastroenterološkog društva, Europskog društva za integrativnu medicinu, Svjetskog  udruženja gastroenterologa, Hrvatske liječničke komore i Udruge hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990. - 1991.

Pokrenuo je 2010. godine Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Sestrinstva koji se izvode od ak. 2010./2011. godine, a koji su u to vrijeme bili prvi studiji takve vrste u Republici Hrvatskoj. Od akademske 2010./2011. godine izvodi se i Sveučilišni preddiplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike i Sveučilišni diplomski studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike, koji su također bili prvi takvi studiji u Republici Hrvatskoj.

Od akademske 2015./2016. godine pokrenuo je Sveučilišni preddiplomski studij Fizioterapije i Sveučilišni preddiplomski studij Dentalne higijene. Sveučilišni preddiplomski studij Dentalne higijene je prvi studij takve vrste u Republici Hrvatskoj.

Od akademske 2016./2017. godine pokrenuo je Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine.
Od 2017./2018. godine pokrenuo je Sveučilišni diplomski studij fizioterapije.

Pokrenuo je dislocirane studije diljem Slavonije: Sveučilišni dislocirani preddiplomski studij sestrinstva u Novoj Gradišci, Sveučilišni dislocirani diplomski studij sestrinstva u Slavonskom Brodu, Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapije u Orahovici i Sveučilišni diplomski studij fizioterapije u Orahovici.

Također je pokrenuo Poslijediplomski specijalistički studij Klinička epidemiologija, Poslijediplomski specijalistički studij Ultrazvuk u kardiologiji, Poslijediplomski specijalistički studij Anesteziologija i reanimatologija, Poslijediplomski specijalistički studij Opća interna medicina i Poslijediplomski specijalistički studij Oftalmologija i optometrija.

Osnovao je slijedeće zavode: Zavod za biološku antropologiju, Zavod za dentalnu medicinu, Zavod za mineralni metabolizam, Zavod za integrativnu medicinu, Zavod za kliničku medicinu i Zavod za kliničku epidemiologiju.

webmail studomat  knjiznica alumni