zgarada

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
11. listopada 2017. godine u 13:00h

Javna prezentacija održati će se u Kabinetu kliničkih vještina, predavaonica P-8 u zgradi Campusa Medicinskog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana 10E, Osijek
Pristupnik: Zrinka Ivanišević, dr.dent.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Učestalost karijesa i molarnoincizivne hipomineralizacije kod djece SOS Dječjeg sela u Hrvatskoj“
Mentor: akademik Vjekoslav Jerolimov, komentor: doc.dr.sc. Marko Matijević

Povjerenstvo za obranu:

  1. prof.dr.sc. Domagoj Glavina, redoviti profesor Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, predsjednik
  2. doc.dr.sc. Tomislav Lauc, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. doc.dr.sc. Davor Seifert, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član

Rezervni član: doc.dr.sc. Senka Samardžić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek

 Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

 

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
11. listopada 2017. godine u 13:00h


Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Domagoj Kretić, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Vrijednost mjerenja debljine mišića supraspinatusa u procjeni njegove masne degeneracije“
Mentor: doc.dr.sc. Gordan Šarić

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Gordan Gulan, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci, predsjednik
  2. doc.dr.sc. Zoran Zelić, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. doc.dr.sc. Branka Kristek, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Rezervni član: dr.sc. Damir Štimac, znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Osijek