zgarada

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
23. studenoga 2017. godine u 13:00h

Javna prezentacija održat će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Marina Perković Kovačević, diplomirani psiholog
Naslov teme doktorske disertacije: „Psihosocijalni čimbenici u liječenju osoba oboljelih od shizofrenije i postignuta kvaliteta života“
Mentor: izv.prof.dr.sc. Ivan Požgain, komentor: prof.dr.sc. Pavo Filaković

Povjerenstvo za obranu:

  1. doc.dr.sc. Igor Filipčić, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. prof.dr.sc. Vlado Jukić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član
  3. doc.dr.sc. Oliver Koić, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član


Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
20. studenoga 2017. godine u 11:00h

Javna prezentacija održat će se u Predavaonici Doma zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Osijek

Pristupnik: Mirta Klapec-Basar, dr.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Mogućnosti utjecaja tima obiteljske medicine na smanjenje čimbenika rizika za moždani udar“
Mentor: prof.dr.sc. Rudika Gmajnić

Povjerenstvo za obranu:

  1. doc.dr.sc. Ljiljana Trtica Majnarić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. izv.prof.dr.sc. Ines Diminić-Lisica, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica
  3. doc.dr.sc. Sanda Pribić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica


Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
21. studenoga 2017. godine u 14:30h

Javna prezentacija održat će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Pavao Vlahek, dr.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Ozljede lokomotornog sustava u trkača početnika – vrste ozljeda, učestalost, vremenski obrasci i sociodemografski čimbenici rizika“
Mentor: doc.dr.sc. Valentina Matijević

Povjerenstvo za obranu:

  1. izv.prof.dr.sc. Ivan Lovrić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. prof.dr.sc. Lana Ružić, redovita profesorica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, članica
  3. prof.dr.sc. Maja Miškulin, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica