• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
10. siječnja 2017. godine u 12:00h

Javna prezentacija održat će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Melita Jukić, dr.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Psihički i tjelesni komorbiditet u hrvatskih branitelja zatočenika logora oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja 25 godina nakon zatočeništva“
Mentor:  prof.dr.sc. Pavo Filaković, komentor: izv.prof.dr.sc. Ivan Požgain

Povjerenstvo za obranu:

  1. doc.dr.sc. Ljiljana Radanović-Grgurić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. prof.dr.sc. Vlado Jukić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član
  3. prof.dr.sc. Željka Vukšić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica