• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije
15. siječnja 2018. godine u 14:00h

Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Darija Šnajder, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj različite kombinacije majčine postnatalne prehrane na površinu i broj adipocita bijelog masnog tkiva muških potomaka štakora“
Mentor: prof.dr.sc. Radivoje Radić

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. izv.prof.dr.sc. Olga Cvijanović-Peloza, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Rijeci, članica
  3. prof.dr.sc. Robert Selthofer, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član

Rezervni član: doc.dr.sc. Antonio Kokot, docent Medicinskog fakulteta Osijek