• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije 05. ožujka 2018. godine u 13:00h

Javna prezentacija održati će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Zrinka Mihaljević, prof. biol. i kem.
Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj akutne i intermitentne hiperbarične oksigenacije na reaktivnost krvnih žila kod zdravih Sprague-Dawley štakora“
Mentorica: prof.dr.sc. Ines Drenjančević

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. izv.prof.dr.sc. Aleksandra Dugandžić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, predsjednica
  2. doc.dr.sc. Aleksandar Kibel, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. doc.dr.sc. Ivana Jukić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, članica

Rezervni član: doc.dr.sc. Martina Smolić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek