• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije 13. ožujka 2018. godine u 11:00h

Javna prezentacija održati će se na 2. katu Klinike za kirurgiju KBC-a Osijek, nastavne baze Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Brankica Juranić, mag.med.techn.
Naslov teme doktorske disertacije: „Specifična uloga sestrinske integrativne skrbi u procjeni nesvrsishodnog tretmana kod bolesnika koji boluju od maligne bolesti“
Mentor: prof.dr.sc. Aleksandar Včev, komentorica: izv.prof.dr.sc. Suzana Vuletić

Povjerenstvo za obranu:

 1. dr.sc. Robert Lovrić, znanstveni suradnik Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, predsjednik
 2. doc.dr.sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, članica
 3. izv.prof.dr.sc. Majda Pajnkihar, izvanredna profesorica Fakulteta za zdravstvene vede u Mariboru, članica


Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije 13. ožujka 2018. godine u 12:00h

Javna prezentacija održati će se na 2. katu Klinike za kirurgiju KBC-a Osijek, nastavne baze Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Daniela Šago, dr.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Aleksitimija i anksiozna osjetljivost u paničnom poremećaju“
Mentor: doc.dr.sc. Igor Filipčić

Povjerenstvo za obranu:

 1. prof.dr.sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik
 2. izv.prof.dr.sc. Silvija Ručević, izvanredna profesorica Filozofskog fakulteta u Osijeku, članica
 3. izv.prof.dr.sc. Ivan Požgain, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član


Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije 13. ožujka 2018. godine u 13:00h

Javna prezentacija održati će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnik: Tomislav Pavlović, dr.med.
Naslov teme doktorske disertacije: „Promjene promjera žučnih vodova nakon laparaskopske kolecistektomije: Prospektivna studija magnetskorezonantnom kolangiopankreatografijom“
Mentor: prof.dr.sc. Zvonimir Sučić

Povjerenstvo za obranu:

 1. doc.dr.sc. Gordana Ivanac, docentica Medicinskog fakulteta u Zagrebu, predsjednica
 2. dr.sc. Damir Štimac, znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Osijek, član
 3. dr.sc. Otmar Rubin, znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Osijek, član