• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu doktorske disertacije 06. travnja 2018. godine u 13:00h


Javna prezentacija održati će se u Predavaonici P-1 Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Ivana Marić, dr.med.
Naslov doktorske disertacije: „Citokini i koštana pregradnja u bolesnika s recidivirajućom urolitijazom“
Mentorica: izv.prof.dr.sc. Jasminka Milas-Ahić, komentorica: doc.dr.sc. Martina Smolić

Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Ivan Karner, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik
  2. prof.dr.sc. Ivan Gilja, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član
  3. prof.dr.sc. Jerko Barbić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član

Rezervni članovi: izv.prof.dr.sc. Lada Zibar, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i doc.dr.sc. Ines Bilić-Ćurčić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek