• 1
  • 2
  • 3
  • 4

O B A V I J E S T

Izvješćujemo vas da će dr. sc. TAJANA ŠTOOS-VEIĆ, dr. med., naslovna poslijedoktorandica u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu, u povodu svoga izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani klinička citologija održati javno nastupno predavanje pod naslovom:

„KRONIČNE MIJELOPROLIFERATIVNE NEOPLAZME - DEFINICIJA, KLASIFIKACIJA, DIJAGNOZA - INTEGRIRANI PRISTUP“

Predavanje će se održati u utorak, 8. svibnja 2018. god. s početkom u 11.00 sati u seminarskoj predavaonici Klinike za kirurgiju KBC Osijek, J. Huttlera 4 (II. kat) - nastava za studente III. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine.

Članovi stručnog povjerenstva:

  1. prof. dr. sc. Branko Dmitrović - predsjednik
  2. doc. dr. sc. Biljana Pauzar - član
  3. izv.prof. dr. sc. Valerija Miličić - član