• 1
  • 2
  • 3
  • 4

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK


Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1.    u  Katedri za  nuklearnu medicinu i onkologiju
1.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, (znanstvena grana nuklearna medicina) na neodređeno vrijeme s 50% radnog vremena  

2.    u  Katedri za  patofiziologiju
2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, (znanstvena grana patofiziologija) na neodređeno vrijeme s 50% radnog vremena  

2.2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno- nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, (znanstvena grana patofiziologija) na neodređeno vrijeme s 30% radnog vremena
 
3.    u  Katedri za  psihijatriju i psihološku medicinu
3.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju   u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, (znanstvena grana psihijatrija) na neodređeno vrijeme s 50% radnog vremena  

4.    u  Katedri za  otorinolaringologiju i maksilofacijalnu kirurgiju
4.1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora    u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, (znanstvena grana otorinolaringologija) na neodređeno vrijeme s 50% radnog vremena  

5.    u  Katedri za  biofiziku i radiologiju
5.1. dva   zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta  u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti (znanstvena grana radiologija) na neodređeno vrijeme s 10% radnog vremena

6.    u  Katedri za  fiziologiju i imunologiju
6.1. jednog   zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u  znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta    u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti (znanstvena grana fiziologija čovjeka)  na neodređeno vrijeme u punom  radnom vremenu

7.    u Katedri za javno zdravstvo
7.1. jednog   zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko  radno mjesto asistenta    u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita,  na određeno vrijeme s 50%   radnog vremena (zamjena za asistenticu za vrijeme  rodiljnog/roditeljskog dopusta)

8.    u  Katedri za  neurologiju i neurokirurgiju
8.1. jednog   nastavnika u naslovno  znanstveno-nastavno zvanje docenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti (znanstvena grana neurologija) u nastavnoj bazi KBC Osijek

8.2. jednog   nastavnika u naslovno  znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti (znanstvena grana interna medicina)

8.3. jednog suradnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti (neurokirurgija)

8.4. jednog suradnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti (znanstvena grana neurologija)


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07-Odluka USRH, 174/04, 46/07,  63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15- Odluke USRH i 131/17), odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.),  Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja)
Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje  i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.  –  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje   i odgovarajuće radno mjesto

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta  obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta   i suradničko  radno mjesto asistenta

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na ntječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET  OSIJEK
Josipa Huttlera 4,  31.000 OSIJEK

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 11.7.2018.