• 1
  • 2
  • 3
  • 4

KLASA: 643-02/18-01/34
UR.BROJ: 2158-61-07-18-04

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS 20 PRISTUPNIKA U
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ OPĆA INTERNA MEDICINA
 u akademskoj 2018./2019. godini

I.
Poslijediplomski specijalistički studij za stjecanje akademskog naziva sveučilišni magistar odnosno sveučilišna magistra Opće interne medicine iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane interne medicine traje jednu (1) godinu, odnosno, dva (2) semestra te je za zavšetak potrebno steći najmanje 60 ECTS bodova.

II.
PRAVO PRIJAVE ZA UPIS  imaju doktori medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz Opće interne medicine nakon prve godine specijalističkog usavršavanja ili specijalisti Opće interne medicine.
III.
POTREBNA DOKUMENTACIJA  :
•    izvornik ili ovjerena  preslika diplome o završenom medicinskom fakultetu    
•    potvrda o položenom državnom ispitu
•    rješenje o specijalizaciji ili odobrenje za specijalizaciju
•    dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
•    potvrda o prosjeku ocjena diplomskog studija
•    domovnica
•    životopis (na europass obrascu dostupnom na web stranici Fakulteta)
•    odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija)  ili  osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija)
•    presliku uplatnice  u iznosu od 300,00 kn na IBAN HR0825000091102014297 (poziv na broj:  pristupnikov OIB - 71 )  te s naznakom: za troškove razredbenog postupka)

Na Natječaj se prijavljuje  na propisanim obrascima (obrazac za prijavu, obrazac za životopis) koji se nalaze na web stranici studija  www.mefos.unios.hr kao privitak tekstu Natječaja.
Kompetencije koje student stječe završetkom studija:
Poslijediplomski specijalistički studij Opća interna medicina ustrojava se i izvodi kao obvezni dio specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz Opće interne medicine.
Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija iz Opće interne medicine očekuje se svladavanje najnovijih teorijskih i praktičnih vještina iz Opće interne medicine.  
Detalji o studijskom programu nalaze se na stranici www.mefos.unios.hr
IV.
MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE:  Medicinski fakultet Osijek, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo te nastavne baze Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo.
Ukupna školarina studija iznosi 12.000,00 kuna. Školarina se plaća u cijelosti.
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE  15. listopada 2018.

Prijave se   dostavljaju  na adresu:
 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek
Odsjek za  poslijediplomski studij
Josipa Huttlera 4
31 000  Osijek
Prijave koje nisu u skladu s uputama ili  nisu potpune neće se uzimati u obzir.

CVobrazac (.doc)
Europske jezicne razine tablica za samoprocjenu (.doc)
Natjecaj za upis OPĆA INTERNA MEDICINA 2018./2019. (.doc)
obrazac za prijavu opća interna medicina (.doc)