• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

KLASA:112-01/18-02/02
URBROJ: 2158-61-05-18-12
Osijek, 18. rujna 2018.

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr.sc. TAMERA SALHE, pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane radiologija) u Katedri za biofiziku i radiologiju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

“NEUROIMAGING KOD TRAUMATIZIRANOG BOLESNIKA”

Nastupno predavanje održat će se u utorak, 25. rujna 2018. s početkom u 13,00 sati na Medicinskom fakultetu Osijek, predavaonica Klinike za kirurgiju KBC Osijek, III kat, Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof.dr.sc. Zvonimir Sučić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. prof.dr.sc. Slavica Kvolik, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. doc.dr.sc. Ilijan Tomaš, docent Medicinkog fakulteta Osijek, član

DEKAN
prof.dr.sc. Jure Mirat