• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor1.    u  Katedri za  internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine
1.1. izbor jednog   zaposlenika/zaposlenice  u suradničko  zvanje i suradničko radno mjesto asistenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita (znanstvenoj grani obiteljska medicina) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
     (zamjena za asistenticu   za vrijeme  rodiljnog/roditeljskog    dopusta)

2.    u  Katedri za  ginekologiju i opstetriciju
2.1. izbor jednog   zaposlenika/zaposlenice  u znanstveno-nastavno  zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti (znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija) na neodređeno vrijeme s 40%  radnog vremena

2.2. izbor jednog   zaposlenika/zaposlenice  u znanstveno-nastavno  zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti (znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija) na neodređeno vrijeme s 10%  radnog vremena


3.    u  Katedri za  internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest medicine
3.1. izbor jednog   nastavnika u naslovno  znanstveno-nastavno zvanje docenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti (znanstvenoj grani interna medicina),  u nastavnoj bazi KBC Osijek

4.    u  Katedri za  medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju
4.1. izbor jednog  suradnika u naslovno  suradničko zvanje poslijedoktoranda   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti (znanstvenoj grani medicinska biokemija),  u nastavnoj bazi KBC Osijek

4.2. izbor dva  suradnika u naslovno  suradničko zvanje asistenta   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti (znanstvenoj grani medicinska biokemija),  u nastavnoj bazi KBC Osijek

5.    u  Katedri za  pedijatriju
5.1. izbor jednog  suradnika u naslovno  suradničko zvanje poslijedoktoranda   u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti (znanstvenoj grani pedijatrija)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07-Odluka USRH, 174/04, 46/07,  63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15- Odluke USRH i 131/17), odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.),  Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja)

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje  i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.  –  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje   i odgovarajuće radno mjesto

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta  obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta   i suradničko  radno mjesto asistenta

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na ntječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu za vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI  FAKULTET  OSIJEK
Josipa Huttlera 4,  31.000 OSIJEK

tekst natječaja (.pdf)

objavljeno: 03.10.2018.