• 1
  • 2
  • 3
  • 4

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/09, UR.BROJ: 2158-61-05-18-18) od 26. rujna 2018. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Nina Mihić
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Čimbenici rizika i pokazatelji oporavka bolesnika sa spontanim intracerebralnim krvarenjem“

Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Branko Radanović, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, članica
  3. prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Nine Mihić održat će se u utorak, 27. studenog 2018. s početkom u 11:00 sati u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje  Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4