• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

 

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/09, UR.BROJ: 2158-61-05-18-17) od 26. rujna 2018. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Sanja Jandrić
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Ruminacija i oštećenja kognitivne kontrole kod internaliziranih i eksternaliziranih poremećaja u adolescenata“

Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Vlado Jukić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
  2. izv. prof. dr. sc. Gorka Vuletić, izvanredna profesorica Filozofskog fakulteta Osijek, članica
  3. prof. dr. sc. Željka Vukšić, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica


Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Sanje Jandrić održat će se u četvrtak, 29. studenog 2018. s početkom u 11:00 sati u Informatičkoj učionici, I. kat  Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4

 


 

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/09, UR.BROJ: 2158-61-05-18-65) od 26. rujna 2018. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Barbara Vuković
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Imunokompatibilnost nanočestica srebra – učinak na mononuklearne stanice humane periferne krvi“

Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Jasenka Wagner Kostadinović, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji, docent Odjela za kemiju Osijek, Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, član
  3. doc. dr. sc. Martina Mihalj, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Barbare Vuković održat će se u četvrtak, 29. studenog 2018. s početkom u 10:00 sati u Informatičkoj učionici, I. kat  Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4