• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR.SC.  LANE  MARIČIĆ, pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane interna medicina) u Katedri za internu medicine, obiteljsku medicine i povijest medicine Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:


“PRIROĐENE  SRČANE  GREŠKE  U  ODRASLIH  OSOBA”


Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 10. prosinca  2018. s početkom u 11,00 sati u Klinici za unutarnje bolesti KBC Osijek, seminarska predavaonica (sala za sastanke-prizemlje), Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    izv. prof.dr.sc. Robert Steiner, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    izv.prof.dr.sc. Kristina Selthofer Relatić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    izv. prof. dr.sc. Silvio Mihaljević, izvanredni profesor Medicinkog fakulteta Osijek,član