• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/18-04/12, UR.BROJ: 2158-61-05-18-02) od 27. studenog 2018. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Igor Marjanac
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Cink i B1-protein grupe visoke mobilnosti u djece sa šećernom bolesti tipa 1“

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Ivan Karner, profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
  2. izv. prof. dr. sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
  3. prof. dr. sc. Mladen Peršić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Rijeci, član

Rezervni članovi:

  1. doc. dr. sc. Silvija Pušeljić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek
  2. doc. dr. sc. Ines Bilić-Ćurčić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika Igora Marjanca održat će se u petak, 14. prosinca 2018. s početkom u 11:00 sati u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4