• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO  PREDAVANJE

DR. SC.  MAJE  KARAMAN  ILIĆ, pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane anesteziologija i reanimatologija) na  Medicinskom fakultetu Osijek s temom pod nazivom:

“PRIJEOPERACIJSKI  ANESTEZIOLOŠKI  PREGLED”

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 17. prosinca  2018. s početkom u 12,00 sati u predavaonici P-1 (prizemlje) Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. doc.dr.sc. Višnja Nesek Adam, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Ivan Radoš, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
  3. izv. prof. dr.sc. Josip Barać, izvanredni profesor Medicinkog fakulteta Osijek, član