• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/01, UR.BROJ: 2158-61-05-19-08) od 25. veljače 2019. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Dubravka Holik
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Životne navike i okolišni čimbenici rizika kod oboljelih od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa“

Mentorica: prof. dr. sc. Maja Miškulin, komentor: prof. dr. sc. Aleksandar Včev
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Davorin Pezerović, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik
2.    izv. prof. dr. sc. Robert Smolić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    doc. dr. sc. Ksenija Marjanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica

Rezervni članovi:
1.    izv. prof. dr. sc. Silvio Mihaljević, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek
2.    izv. prof. dr. sc. Ljiljana Majnarić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Dubravke Holik održat će se u utorak, 12. ožujka 2019. s početkom u 14:00 sati u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4