• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/01, URBROJ: 2158-61-05-19-09) od 25. veljače 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Matej Šapina
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Dinamika analize Poincaréovih dijagrama u procjeni boli novorođenčadi“

Mentorica: doc. prim. dr. sc. Silvija Pušeljić
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    doc. dr. sc. Ivan Radoš, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    prof. dr. sc. Ivan Malčić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član

Rezervni članovi:
1.    prof. dr. sc. Dario Faj, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek
2.    izv. prof. dr. sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u četvrtak, 28. ožujka 2019. s početkom u 13:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4