• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR.SC. STJEPANA  JURIĆA, pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane neurologija) u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:
“KOGNITIVNI  EVOCIRANI  POTENCIJALI”

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 27. ožujka 2019. s početkom u 15,00 sati na Medicinskom fakultetu Osijek, predavaonica P1(prizemlje), Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    Prof.dr.sc. Davor Jančuljak, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    Prof.dr.sc. Silva Butković Soldo, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    Prof.dr.sc. Željka Vukšić,  redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinkog fakulteta Osijek,član

DEKAN
Prof.dr.sc. Jure Mirat