• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
19. lipnja 2019. godine u 11:30h


Javna prezentacija održat će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Mirjana Pavlović, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: „Utjecaj tjelesnog sastava na pojavnost neželjenih učinaka antineoplastičnih lijekova u bolesnica liječenih zbog ranog raka dojke“

Mentor: doc. dr. sc. Robert Šeparović, komentor: prof. dr. sc. Sven Kurbel

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    Doc. dr. sc. Ilijan Tomaš, docent Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    Doc. dr. sc. Suzana Mimica Matanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    Doc. dr. sc. Ingrid Belac Lovasić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članica