• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta (KLASA: 003-06/19-04-06
URBROJ: 2158-61-05-19-16) od 1. srpnja 2019. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Ivana Barać
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Osobna, organizacijska i profesionalna obilježja kao pretkazatelji zadovoljstva poslom medicinskih sestara “

Mentorica: doc. dr. sc. Nada Prlić, komentor: prof. dr. sc. Jure Mirat
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Milan Milošević, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
2.    doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, članica
3.    doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijek, član
Rezervni članovi:
1.    izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek
2.    prof. dr. sc. Dario Faj, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u petak. 5. srpnja 2019. s početkom u 11:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4