• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-07, URBROJ: 2158-61-05-19-13) od 12. srpnja 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Boris Takač
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Uloga interleukina 6, genskih polimorfizama interleukina 6, transkripcijskog čimbenika STAT3 i receptora za interleukin 23 u Crohnovoj bolesti i ulceroznom kolitisu uz djelovanje C-reaktivnog proteina“

Mentor: prof. dr. sc. Silvio Mihaljević, komentor: izv. prof. dr. sc. izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
2.    prof. dr. sc. Željko Krznarić, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član
3.    izv. prof. dr. sc. Robert Smolić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
Rezervni članovi: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Medicinskog fakulteta Osijek i doc. dr. sc. Davorin Pezerović, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u petak, 19. srpnja 2019. s početkom u 10:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4