• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta (KLASA: 003-06/19-04-07
URBROJ: 2158-61-05-19-14 Osijek) od 12. srpnja 2019. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Valentina Vidranski
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Povezanost koncentracije joda u mokraći, antropoloških obilježja i fizičke aktivnosti djece u dobi od 6 do 12 godina“

Mentorica: doc. dr. sc. Maja Franceschi, komentor: prof. dr. sc. Ivica Mihaljević
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    izv. prof. dr. sc. Vesna Milas, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, Osijek, članica
3.    prof. dr. sc. Ante Punda, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Splitu, član

Rezervni članovi:
1.    prof. dr. sc. Ivan Karner, redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
2.    doc. dr. sc. Tomislav Kizivat, docent Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u petak 19. srpnja 2019. s početkom u 12:00 sati, Klinički bolnički centar Osijek, Kirurgija II kat, Josipa Huttlera 4, Osijek