• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04-07, URBROJ: 2158-61-05-19-15) od 12. srpnja 2019. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Dragan Manojlović
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Utjecaj hiperbarične oksigenacije na modulaciju makrovaskularne reaktivnosti u štakorica s diabetes mellitus tip I“

Mentorica: prof. dr. sc. Ines Drenjančević
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Tatjana Bačun, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    prof. dr. sc. Jerko Barbić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    prof. dr. sc. Mladen Boban, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, član
Rezervni članovi: doc. dr. sc. Lana Maričić, docentica Medicinskog fakulteta Osijek i doc. dr. sc. Krunoslav Šego, docent Medicinskog fakulteta Osijek

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u četvrtak, 25. srpnja 2019. s početkom u 13:00 sati u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4