• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/09, UR.BROJ: 2158-61-05-19-01) od 7. listopada 2019. godine pristupnik poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Darjan Kardum
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Čimbenici smrtnosti i pobolijevanja novorođenčadi vrlo male rodne mase“

Mentor: prof. dr. sc. Boris Filipović-Grčić, komentorica:  doc. dr. sc. Andrijana Muller

Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Silvija Pušeljić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Zlatko Topolovec, izvanreni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3.    izv. prof. dr. sc. Nada Sindičić Dessardo, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članica

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnika održat će se u četvrtak, 31. listopada 2019. godine s početkom u 13:00 sati u predavaonici p4, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4