• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. BORISA  DUMENČIĆA, dr. med., pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti (znanstvene grane sudska medicina) u Katedri za patološku anatomiju i sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:
“SUDSKOMEDICINSKE  ZNAČAJKE  STRIJELNIH RANA”

Nastupno predavanje održat će se u utorak, 12. studenoga 2019. s početkom u 11.00 sati u Vježbaonici za histologiju i patologiju Medicinskog fakulteta   Osijek (I. kat), Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    prof.dr.sc. Mladen Marcikić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    doc. dr.sc. Ksenija Marjanović, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3.    izv. prof.dr.sc. Milanka Mrčela,  izvanredna profesorica Medicinkog fakulteta Osijek, članica