• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
28. studenog 2019. godine u 11:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Marija Milić, mag. med. biochem.

Naslov teme doktorske disertacije: „Hemokompatibilnost nanočestica srebra – učinak na hemostazu“

Mentor: doc. dr. sc. Vatroslav Šerić, komentorica: doc. dr. sc. Ivana Vinković-Vrček

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji, docent Odjela za kemiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, član
3.    doc. dr. sc. Biserka Getaldić-Švarc, docentica Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, članica