• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
28. studenog 2019. godine u 14:00h


Javna prezentacija održat će se u Videokonferencijskoj dvorani, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Kristina Milanović, dr. med.

Naslov teme doktorske disertacije: „Predilekcijska mjesta za nastanak ishemijskog moždanog udara i njihova povezanost sa detektiranim anatomskim varijacijama intrakranijalnih krvnih žila“
Mentor: doc. dr. sc. Antonio Kokot, komentorica: prof. dr. sc. Silva Butković-Soldo

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednik
2.    Prof. dr. sc. Miroslav Vukić, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3.    Doc. dr.sc. David Ozretić, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član