• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-02, URBROJ: 2158-61-05-20-10) od 28. siječnja 2020. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Stana Pačarić
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Kvaliteta života žena nakon mastektomije i nakon kvadrantektomije“


Mentor: prof. dr. sc. Jozo Kristek, komentor: prof. dr. sc. Jure Mirat

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Sanda Anton, naslovna docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
3.    doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, članica

Za rezervne članove imenovani su: prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u četvrtak 13. veljače 2020. s početkom u 13:30 sati u predavaonici p3, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek.