• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

KLASA: 643-03/20-01/22
URBROJ: 2158-61-07-20-01

OBAVIJEST
o javnoj obrani teme doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/19-04/13, UR.BROJ: 2158-61-05-19-04) od 19. prosinca 2019. godine pristupnica poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Ivana Ilić
javno će  braniti temu doktorske disertacije pod naslovom
„Utjecaj primjene 13 – cis retinoične kiseline i visokomasne prehrane na razvoj metaboličkog sindroma i inzulinske rezistencije u Lewis štakora“

Mentorica: prof. dr. sc. Nada Oršolić, komentorica: prof. dr. sc. Tatjana Belovari

Pred Povjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3.    prof. dr. sc. Livija Puljak, redovita profesorica Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članica

Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Ivane Ilić održat će se u četvrtak, 27. veljače 2020. s početkom u 12:00 sati u predavaonici p1, prizemlje  Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4