• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

KLASA:112-01/20-01/05
URBROJ: 2158-61-05-20-47
Osijek, 3. ožujka  2020.

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. TANJE  KOVAČ, dr. med., pristupnice Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti (znanstvene grane anatomija) u Katedri za anatomiju i neuroznanost Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:
“ZGLOBOVI  TRUPA”

Nastupno predavanje održat će se u utorak, 10. ožujka 2020. s početkom u 8.30 sati u predavaonici Klinike za ginekologiju i opstetriciju KBC Osijek (III. kat), Josipa Huttlera 4.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    prof.dr.sc. Robert Selthofer, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednik
2.    izv. prof.dr.sc. Igor Lekšan, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    doc. dr. sc. Antonio Kokot, docent Medicinkog fakulteta Osijek, član