• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo


POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
28. svibnja 2020. godine u 12:00h


Javna prezentacija održat će se u predavaonici P-4, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek


Pristupnik: Nenad Nešković, dr. med.

Naslov doktorske disertacije: „Plazmatske koncentracije tramadola, o-demetiltramadola i n-demetiltramadola kod pacijenata liječenih u jedinici intenzivnog liječenja nakon velikih abdominalnih operacijskih zahvata“
Mentorica: prof. dr. sc. Slavica Kvolik, komentorica: doc. dr. sc. Saška Marczi

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:

1.    izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Goran Kondža, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3.    prof. dr. sc. Slobodan Mihaljević, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član