• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-06, URBROJ: 2158-61-05-20-10 od 3. lipnja 2020. godine pristupnik poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo

Darjan Kardum
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Čimbenici smrtnosti i pobolijevanja novorođenčadi vrlo male rodne mase“

Mentor: prof. dr. sc. Boris Filipović – Grčić, komentorica: doc. dr. sc. Andrijana Muller
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Silvija Pušeljić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Zlatko Topolovec, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3.    izv. prof. dr. sc. Nada Sindičić Dessardo, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, članica
Za rezervne članove predlažu: prof. dr. sc. Vesna Milas, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i doc. dr .sc. Domagoj Vidosavljević, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u srijedu, 10. lipnja u 12:00 u predavaonici P-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4