• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

KLASA: 643-02/20-01/15
UR.BROJ: 2158-61-07-20-01
Osijek, 27. srpnja 2020.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS 20 PRISTUPNIKA U POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ OFTALMOLOGIJA I OPTOMETRIJA u akademskoj 2020/2021. godini

I.
Poslijediplomski specijalistički studij za stjecanje akademskog naziva sveučilišni magistar, odnosno sveučilišna magistra Oftalmologije i optometrije iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija traje jednu (1) godinu, odnosno dva (2) semestra te je za završetak potrebno steći najmanje 60 ECTS bodova.

II.
PRAVO PRIJAVE ZA UPIS  imaju doktori medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz oftalmologije i optometrije nakon prve godine specijalističkog usavršavanja ili specijalisti oftalmologije i optometrije.

III.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
•    izvornik ili ovjerena preslika diplome o završenom medicinskom fakultetu    
•    potvrda o položenom državnom ispitu
•    rješenje o specijalizaciji ili odobrenje za specijalizaciju
•    dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
•    potvrda o prosjeku ocjena diplomskog studija
•    domovnica
•    životopis (na europass obrascu dostupnom na web stranici Fakulteta)
•    odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija) ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija)
•    presliku uplatnice u iznosu od 300,00 kn na IBAN HR0825000091102014297 (poziv na broj: OIB - 72) te s naznakom: za troškove razredbenog postupka)

Na Natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima (obrazac za prijavu, obrazac za životopis) koji se nalaze na web stranici studija www.mefos.unios.hr kao privitak tekstu Natječaja.
Kompetencije koje student stječe završetkom studija:
Poslijediplomski specijalistički studij Oftalmologija i optometrija ustrojava se i izvodi kao obvezni dio specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz oftalmologije i optometrije.
Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija iz oftalmologije i optometrije očekuje se svladavanje najnovijih teorijskih i praktičnih vještina iz oftalmologije i optometrije.  
Detalji o studijskom programu nalaze se na stranici www.mefos.unios.hr

IV.
MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE: Medicinski fakultet Osijek, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te Klinička bolnica „Sveti Duh“ u Zagrebu, nastavna baza Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Ukupna školarina studija iznosi 12.000,00 kuna. Školarina se plaća u cijelosti.
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 7. rujna 2020.

Prijave se dostavljaju  na adresu:
 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek
Ured za  poslijediplomske studije – prijava na natječaj
Josipa Huttlera 4
31 000  Osijek
Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Natječaj za upis Oftalmologija i optometrija 2020./2021. (.docx)
Obrazac za prijavu Oftalmologija i optometrija (.doc)
CVobrazac (.doc)
Europske jezične razine tablica za samoprocjenu (.doc)