• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

KLASA: 643-02/20-01/16
UR.BROJ: 2158-61-07-20-01
Osijek, 27. srpnja 2020.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS 20 PRISTUPNIKA U POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PSIHIJATRIJA  u akademskoj 2020/2021. godini

I.
Poslijediplomski specijalistički studij za stjecanje akademskog naziva sveučilišni magistar odnosno sveučilišna magistra Psihijatrije iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane psihijatrija traje jednu (1) godinu, odnosno, dva (2) semestra  te je za zavšetak potrebno steći najmanje 60 ECTS bodova.

II.
PRAVO PRIJAVE ZA UPIS  imaju doktori medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz psihijatrije nakon prve godine specijalističkog usavršavanja ili specijalisti psihijatrije.

III.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
•    izvornik ili ovjerena  preslika diplome o završenom medicinskom fakultetu    
•    potvrda o položenom državnom ispitu
•    rješenje o specijalizaciji ili odobrenje za specijalizaciju
•    dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
•    potvrda o prosjeku ocjena diplomskog studija
•    domovnica
•    životopis (na europass obrascu dostupnom na web stranici Fakulteta)
•    odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija)  ili  osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija)
•    presliku uplatnice  u iznosu od 300,00 kn na IBAN HR0825000091102014297 (poziv na broj: pristupnikov OIB - 70)  te s naznakom: za troškove razredbenog postupka)

Na Natječaj se prijavljuje  na propisanim obrascima (obrazac za prijavu, obrazac za životopis) koji se nalaze na web stranici studija  www.mefos.unios.hr kao privitak tekstu Natječaja.
Kompetencije koje student stječe završetkom studija:
Poslijediplomski specijalistički studij Psihijatrija ustrojava se i izvodi kao obvezni dio specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz psihijatrije.
Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija Psihijatrija očekuje se svladavanje najnovijih teorijskih i praktičnih vještina iz psihijatrije.  
Detalji o studijskom programu nalaze se na stranici www.mefos.unios.hr

IV.
MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE:  Medicinski fakultet Osijek, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo te Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ u Zagrebu, nastavna baza Medicinskog fakulteta Osijek i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo.
Ukupna školarina studija iznosi 12.000,00 kuna. Školarina se plaća u cijelosti.
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE  7. rujna 2020.

Prijave se dostavljaju  na adresu:
 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek
Ured za poslijediplomske studije – prijava na natječaj
Josipa Huttlera 4
31 000  Osijek
Prijave koje nisu u skladu s uputama ili  nisu potpune neće se uzimati u obzir.
Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod

Natječaj za upis Psihijatrija 2020./2021. (.docx)
Obrazac za prijavu Psihijatrija (.doc)
CVobrazac (.doc)
Europske jezične razine tablica za samoprocjenu (.doc)