• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-08, URBROJ: 2158-61-05-20-06) od 27. srpnja 2020. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Sunčica Martinec
javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Funkcionalna klasifikacija cerebralne paralize u Krapinsko-zagorskoj županiji prema preporukama europskog projekta za cerebralnu paralizu“

Mentorica: prof. dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, komentor doc. dr. sc. Žarko Bakran

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2.    doc.dr.sc. Mira Kadojić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
3.    doc. dr. sc. Romana Gjergja Juraški, docentica Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, članica

Rezervni članovi: prof. dr. sc. Davor Jančuljak, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Svetlana Tomić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u četvrtak, 30. srpnja 2020.g., u 13:00 u predavaonici p1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4