• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine “ br. 122/17) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE
DR. SC. MARIJANE JUKIĆ, mag. biol., pristupnice Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti, izborna polja: temeljne medicinske znanosti i farmacija u Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta Osijek s temom pod nazivom:

“METABOLIZAM ACILGLICEROLA I SFINGOLIPIDA ”


Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 14. listopada 2020.godie s početkom u 8,30 sati u sklopu predavanja iz kolegija Medicinska kemija i biokemija 2 na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine Medicinskog fakulteta Osijek.

Nastupno predavanje održava se videokonferencijskim putem pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. Prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2. doc. dr.sc. Teuta Opaćak-Bernardi, docentica Medicinskog fakulteta Osijek, članica
3. Doc.dr.sc. Stana Tokić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, članica
4. Doc. dr. sc. Katarina Mišković Špoljarić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, zamjenska članica