• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO  PREDAVANJE

DR. SC.  DARIA  MANDIĆA, pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja farmacija na  Medicinskom fakultetu Osijek s temom pod nazivom:
“OTROVI  ŽIVIH  ORGANIZAMA”


Nastupno predavanje održat će se u utorak, 27. listopada  2020. s početkom u 12,00 sati u predavaonici P-3 (III. kat) Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4 u sklopu predavanja iz kolegija Toksikološka kemija  na diplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Medicinskog fakulteta Osijek.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Ovbrovac, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Osijek, predsjednica
2.    doc. dr. sc. Vatroslav Šerić, docent Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    izv. prof. dr.sc. Željko Debeljak, izvanredni profesor Medicinkog fakulteta Osijek, član
4.    Doc. dr. sc. Stana Tokić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, zamjenska članica

 

KLASA:112-01/20-01/05
URBROJ: 2158-61-05-20-69
Osijek, 22. listopada  2020.

OBAVIJEST

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, nastupno predavanje dr. sc. Daria Mandića, pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja farmacija na  Medicinskom fakultetu Osijek s temom pod nazivom: “OTROVI  ŽIVIH  ORGANIZAMA” održat će se u zakazanom terminu (utorak, 27. listopada  2020. s početkom u 12,00 sati) videokonferencijskim putem.

DEKAN
Prof.dr.sc. Jure Mirat