• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
29. listopada 2020. godine u 12:00h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici S-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Sonja Vukadin, dr. med.
Naslov doktorske disertacije: „Učinak edukacijske intervencije na točnost samoprocjene rizika obolijevanja od karcinoma dojke i na znanje o kemoprevenciji“
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, komentor: doc. dr. sc. Kristina Bojanić

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. prof. dr. sc. Maja Miškulin, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2. doc. dr. sc. Damir Erceg, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, član
3. doc. dr. sc. Robert Šeparović, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Puli, član