• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1


OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-12, URBROJ: 2158-61-05-20-22) od 20. studenog 2020. godine pristupnica poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Iva Jurić
javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Povezanost snage dišne muskulature s kardiovaskularnim i metaboličkim ishodima kardiopulmonalnog testa opterećenja“


Mentor: dr. sc. Marina Labor, komentor: prof. dr. sc. Davor Plavec
Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Kristina Selthofer Relatić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2. doc. dr. sc. Sanda Škrinjarić – Cincar, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, članica
3.izv. prof. dr. sc. Milan Milošević, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, član

Rezervni članovi: doc. dr. sc. Lana Maričić, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Sandra Makarović, docentica Medicinskog fakulteta u Sveučilišta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice održat će se u srijedu, 23. prosinca 2020.g., u 13:00 u predavaonici P1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4