• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju("Narodne novine”br.123/03.,198/03.,105/04.,2/07.-OdlukaUSRH,174/04.,46/07.,63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora / reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine“ br. 122/17) u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3.Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Medicinskog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Jure Mirat objavljuje

NASTUPNO  PREDAVANJE
DR. SC.  SREĆKA  KIRINA, pristupnika Natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog  područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja kemija na Medicinskom fakultetu Osijek s temom pod nazivom:
“ORGANSKI  SPOJEVI  S  DUŠIKOM  I SUMPOROM”


Nastupno predavanje održat će se videokonferencijski putem u petak, 8. siječnja 2021. s početkom u 9,00 sati u sklopu predavanja iz kolegija Opća i organska kemija na preddiplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Medicinskog fakulteta Osijek.
Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    prof.dr.sc. Ivo Piantanida, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu i redoviti profesor u trajnom zvanju Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, predsjednik
2.    izv. prof. dr. sc. Milan Mesić, naslovni izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Osijek, član
3.    izv. prof. dr.sc. Berislav Marković, izvanredni profesor Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku, član
4.    Doc. dr. sc. Barbara Viljetić, docentica Medicinkog fakulteta Osijek, zamjenska članica