• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

OBAVIJEST
o javnoj obrani doktorske disertacije

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek (KLASA: 003-06/20-04-14, URBROJ: 2158-61-05-20-11) od 22. prosinca 2020. godine pristupnik poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Nenad Nešković
javno će  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
„Plazmatske koncentracije tramadola, o-demetiltramadola i n-demetiltramadola kod pacijenata liječenih u jedinici intenzivnog liječenja nakon velikih abdominalnih operacijskih zahvata“


Mentorica: prof. dr. sc. Slavica Kvolik, komentorica: doc. dr. sc. Saška Marczi

Pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1.    izv. prof. dr. sc. Martina Smolić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica
2.    izv. prof. dr. sc. Goran Kondža, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3.    prof. dr. sc. Slobodan Mihaljević, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu, član

Rezervni članovi: izv. prof. dr. sc. Željko Debeljak, izvnanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Ivan Radoš, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Javna obrana doktorske disertacije pristupnika održat će se u srijedu, 13. siječnja 2021.g., u 12:00 u predavaonici p3, potkrovlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4