• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
25. veljače 2021. godine u 09:00h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Nataša Kozina, prof. biol. i kem.
Naslov teme doktorske disertacije: „Uloga Tff3 peptida u vaskularnoj reaktivnosti krvnih žila kod Tff3-/- transgeničnih miševa i miševa divljeg tipa (C57BL/6N)“

Mentorica: doc. dr. sc. Ivana Jukić, komentorica: prof. dr. sc. Ines Drenjančević
Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. prof. dr. sc. Marija Heffer, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2. izv. prof. dr. sc. Mario Štefanić, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
3. prof. dr. sc. Mislav Vrsalović, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član