• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
25. veljače 2021. godine u 13:45h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: Nikolina Farčić, mag. med. techn.
Naslov teme doktorske disertacije: „Uloga razvoja emocionalne inteligencije i regulacije pri donošenju kliničkih odluka u sestrinstvu“
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Vesna Ilakovac, komentorica: dr. sc. Ivana Barać, znanstvena suradnica

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, članica
3. izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica