• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

Medicinski fakultet Osijek
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

POZIV

na javnu obranu teme doktorske disertacije
25. veljače 2021. godine u 12:45h

Javna prezentacija održat će se u predavaonici p-1, prizemlje Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek

Pristupnica: mr. sc. Mirjana Mikulić, mag. med. techn.
Naslov teme doktorske disertacije: „Osobine ličnosti i načini suočavanja sa životnim poteškoćama kao odrednice izbora metode odvikavanja od opijata“
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Dunja Degmečić, komentorica: prof. dr. sc. Maja Miškulin

Povjerenstvo za obranu teme doktorske disertacije u sastavu:
1. prof. dr. sc. Željka Vukšić, redovita profesorica u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, predsjednica
2. dr. sc. Ivana Barać, znanstveni suradnik, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, članica
3. izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, izvanredna profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica