• 1
  • 2
  • web 2000 3
  • web 2000 1

KLASA: 112-01/19-01/10
URBR: 2158-61-07-19-01


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK


raspisuje
NATJEČAJ ZA UPIS U POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO u akademskoj godini 2019/2020. ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
UPIS u prvu godinu doktorskog studija, s početkom nastave u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine

PRAVO PRIJAVE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA imaju pristupnici:
•    sa završenim u pravilu sveučilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem medicine
•    iznimno se na doktorski studij mogu upisati i osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij iz srodnih područja, ukoliko su nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija zaposlene u području biomedicine i zdravstva
•    koji imaju prosjek ocjena u  diplomskoj nastavi najmanje 3,50
•    iznimno, kandidati s prosjekom ocjena manjim od 3,50 mogu također kandidirati za upis u studij
Dodatni uvjeti za kandidate s prosjekom ocjena manjim od 3,50 su:
•    preporuke barem dvije osobe u znanstveno – nastavnom ili znanstvenom zvanju, od kojih jedna mora biti obavezno studijski savjetnik ili mentor doktorata
•    znanstvene publikacije, od kojih je barem jedan cjeloviti izvorni znanstveni rad objavljen u časopisu indeksiranom u bazi CC ili SCIE u periodu ne dužem od 5 godina prije upisa u studij na kojem je pristupnik autor ili koautor
OSTALI UVJETI
•    Obavezno je postojanje studijskog savjetnika u znanstveno-nastavnom zvanju ili znanstvenom zvanju. Pristupnicima stoje na raspolaganju studijski savjetnici s popisa nominiranih potencijalnih mentora Medicinskog fakulteta Osijek. Traži se pisana preporuka studijskog savjetnika s izjavom o prihvaćanju mentorstva studija.  Poželjno je da studijski savjetnik bude i mentor doktorske disertacije.
•    Obavezno je poznavanje engleskog jezika na razini koja omogućuje komunikaciju putem govora i pisma, praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje znanstvenih radova. Pristupnici dokazuju znanje iz engleskog jezika ispravom o položenom stupnju (najmanje III. i IV. stupanj, tj. intermediate level) ili diplomom Cambridge Certificate (najmanje I. stupanj) kod ovlaštene škole stranog jezika ili provjerom znanja kod upisa koju organizira Odbor za poslijediplomske studije.
•    Obavezno je osnovno znanje u primjeni osobnog računala – rad s uredskim aplikacijama za pisanje i obradu teksta, prezentaciju, pretraživanje interneta, i za e-mail komunikaciju (MS Word, MS Power Point, MS Internet Explorer, MS Outlook ili slični, bazirani na otvorenom kodu). Pristupnici dokazuju znanje o primjeni računala potvrdnicom/ispravom o položenom tečaju koju izdaje ovlašteni organizator takvih tečaja (CARNet ili ekvivalentni) ili provjerom znanja kod upisa koju organizira Odbor za poslijediplomske studije.
•    Obavezno je postojanje pisanog projektnog prijedloga tj. prijedloga doktorskog istraživanja, koji kandidati predaju s ostalom dokumentacijom, a kojeg u sklopu intervjua kandidata ocjenjuje Povjerenstvo za upis, imenovano od strane Odbora za poslijediplomske studije.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
•    diploma o završenom studiju ili ovjerena preslika diplome ili uvjerenje o završenom studiju
•    potvrdnica o prosjeku ocjena
•    pisana preporuka studijskog savjetnika s izjavom o prihvaćanju mentorstva studija  (u obrascu u privitku Natječaja dostupnom na mrežnim stranicama Fakulteta)
•    isprava o položenom stupnju engleskog jezika  (intermediate level tj. III. i/ili IV. stupanj i/ili diploma Cambridge Certificate I. stupanj) ili izjava da će pristupiti provjeri koju organizira Odbor za poslijediplomske studije
•    potvrdnica/isprava o položenom tečaju koju izdaje ovlašteni organizator takvih tečaja (CARNet ili odgovarajući) ili izjava da će pristupiti provjeri koju organizira Odbor za poslijediplomske studije
•    pisani projektni prijedlog tj. prijedlog doktorskog istraživanja
•    domovnica ili dokaz o državljanstvu (original)
•    životopis (na obrascu dostupnom na  mrežnoj stranici stranici Fakulteta)
•    odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko  pravne osobe plaćaju troškove studija – obavezno navesti OIB tvrtke)  ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija)
•    preslika uplatnice na iznos od 300,00 kn na IBAN HR0825000091102014297 (u  poziv na broj zaduženja upisati: 16 – OIB, a u model: 00 te s naznakom: za troškove razredbenog postupka PDS
za pristupnike –  asistente te doktorande Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (osim prethodno navedenih dokumenata i uplatnice) potrebno je priložiti ugovor o radu s visokim učilištem
Dodatna dokumentacija za pristupnike koji imaju prosjek manji od 3,50:
•    preporuke najmanje dvije osobe u  znanstveno – nastavnom ili znanstvenom zvanju, od kojih jedna mora  biti obavezno studijski savjetnik i mentor doktorata, na propisanom obrascu  
•    dokaz o indeksiranosti cjelovitog izvornog znanstvenog rada pristupnika – potvrda knjižnice
Pristupnici koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  http://www.unios.hr/?g=5&i=12)
Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.                                        
TRAJANJE STUDIJA: 3 GODINE (6 semestara)
BROJ UPISNIH MJESTA: 25 (20 za hrvatske državljane i 5 za strane državljane)
VISINA ŠKOLARINE: 12.500,00 kn po semestru studija  
 
Na Natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama Fakulteta: http://www.mefos.unios.hr    
Propisani obrasci:  „Prijava“,  „Obrazac za bodovanje“, „Izjava o preuzimanju obveze studijskog savjetnika“   „CV obrazac“, „Prijedlog istraživanja“ te za studente s prosjekom manjim od 3,50 – „Preporuka“  
Prijave koje nisu u skladu s uputama ili  nisu potpune neće se uzimati u obzir.
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA  je 7. studenoga 2019.
Prijave se dostavljaju  na adresu:  


Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek,
Ured za poslijediplomske studije,
Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek


Odabir pristupnika obavljat će se na temelju razredbenog postupka, bez obveze polaganja razredbenog ispita, a sukladno odredbama Pravila za izvedbu Poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo.  
Imena izabranih pristupnika,  kao i imena studijskih savjetnika bit će javno objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta.  
Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Sve dodatne informacije dostupne su na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.